Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-12 13:36:16

Compare-IT Nordic AB: Beslut vid årsstämma 12 maj 2021

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag som presenterade i kallelsen.

Närvarande aktieägare på stämman representerade 53,14% av de totala rösterna i bolaget. 

 

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas på bolagets aktier.

 

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

 

Styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till oberoende styrelseledamöter. Inget arvode utgår till övriga ledamöter. Stämman beslutad vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: att omval sker av styrelseledamöterna Leif Liljebrunn, Jeanette Andersson, Torbjörn Sahlén och Tord Olsson.

Stämman beslutade att Leif Liljebrunn omväljs till styrelseordförande.

Stämman beslutade att Moore Malmö AB omväljs till revisor i bolaget med auktoriserad revisor Martin Johnsson som huvudansvarig revisor.

 

Valberedning

Stämman beslutade om principerna för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag:

  • Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 november 2021 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen.

  • Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.
  • Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.
  • Valberedningen ska inför varje årsstämma föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.
 

Bemyndigande nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag nedan. Det noterades att beslutet var enhälligt.

  • Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

  •  Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 9 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande.
  • Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.


För ytterligare information

Henrik Jarl                                   

VD, Compare-IT Nordic AB                                    

Telefon: 0767-62 13 46                                                                    

E-post: kerstin@compare-it.se        

                     

 

Om Compare-IT

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö. För mer information se www.compare-it.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Compare-IT Nordic AB

Utskick från Spotlight Group