Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-19 14:49:41

RhoVac AB: Kommuniké från årsstämma i RhoVac AB (publ)

Idag, den 19 maj 2021, hölls årsstämma i RhoVac AB (publ) ("RhoVac"). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera tre prisbasbelopp till styrelseledamöter vilka inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Cristina Glad, Gunnar Gårdemyr, Lars Hedbys, Lars Höckenström och Anders Ljungqvist som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Gunnar Gårdemyr. Stämman beslutade vidare om omval av bolagets revisor Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Magnus Andersson, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut avseende erbjudande om återköp av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Bolaget ska lämna ett återköpserbjudande avseende samtliga utestående teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2019/2022 och Teckningsoptionsprogram 2020/2022 (tillsammans "Programmen") i enlighet med följande.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 15 april 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.rhovac.se

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom RhoVac-koncernen baserat på utgivande av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2021/2024").

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 15 april 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.rhovac.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Rhovac har startat en klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera ca 180 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB

Prenumeration