Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-31 13:00:00

RhoVac AB: RhoVac bekräftar tidigare prognos-rekrytering till fas IIb studien BRaVac beräknas avslutas i kvartal 3 2021

RhoVac AB ("RhoVac"), ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag inom immuno-onkologi, meddelar idag, den 31 maj 2021, att det bekräftar sin tidigare prognos för att kunna avsluta rekryteringen för sin fas IIb-studie, BRaVac, under kvartal 3 2021. Alla nya amerikanska kliniker har initierats för att öka rekryteringen under de sista månaderna och ytterligare öka medvetenheten om RhoVac och läkemedelskandidaten RV001 i USA.

Som varit fallet med många kliniska prövningar, kom också RhoVacs fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, att utsättas för vissa förseningar under Covid-19-pandemin 2020 och 2021. Den senaste uppdateringen av tidslinjerna tillkännagavs i början av mars i samband med vaccinutrullning för Covid-19, och då detta lovade RhoVac att komma tillbaka med en mer underbyggd prognos för avslutande av patientrekryteringen i sin studie senare under våren. Nu när vårens patientrekrytering är genomförd och alla nya amerikanska kliniker är operativa, bekräftar RhoVac sin prognos om att avsluta rekryteringen av studien under tredje kvartalet 2021. Det återstår färre än 50 patienter kvar att rekrytera och den nuvarande rekryteringstakten pekar mot att kunna avsluta i augusti. Men för att ta höjd för effekterna av semesterledigheter på sjukhus förutser RhoVac därför att rekryteringen kommer att avslutas i september. Efter avslutad beräknas det ta 9-12 månader innan studien avslutas.

RhoVac VD, Anders Månsson, kommenterar: "Att hålla fas IIb-studien i gång mitt i pandemin var en rätt stor utmaning, men vi kan nu dra slutsatsen att vi kommer att lyckas, där andra tyvärr har misslyckats. Jag ser nu inga hinder för att avsluta studien enligt prognosen, och jag ser också fram emot att komma in i slutfasen av studien. Jag är mycket glad över vår ökade närvaro i USA och entusiasmen och engagemanget för de nya centren, och jag är full av tacksamhet mot de centra som har kämpat på under pandemin och levererats trots de svåra omständigheterna. Jag bedömer att vi nu går in i en spännande fas för RhoVac!".


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-31 13:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som kommer att inkludera minst 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. 

Om BRaVac

BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som kommer att rekrytera över 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om RhoVac AB

Prenumeration