Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-09 21:30:00

Josab Water Solutions AB: Josab Water Solutions upptar lån om 10 MSEK

Josab Water Solutions har valt att uppta en lånefinansiering om 10 MSEK för att tillgodose bolagsgruppens rörelsekapitalbehov för den fortsatta verksamhetsutvecklingen samt för att säkerställa återbetalningen av ett konvertibellån som förfaller 30 juni 2021 om 3,7 MSEK.

Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor (1% per påbörjad 30-dagarsperiod) och löper till den 1 januari 2022. Om lånet inte återbetalats senast 1 januari 2022 har långivaren rätt att kvitta lånet mot aktier till marknadsmässiga villkor.

Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt Josab Water Solutions i samband med upptagandet av lånet, baserat på signerat avtal 4 juni 2021, se separat meddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Henry Koskela, VD                                                             

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0) 70 749 6009                                                                   

E-mail: henry.koskela@josab.com

Denna information är sådan information som Josab Water Solutions AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 juni 2021, kl 21.30.

                                            

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB

Prenumeration