Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-09 21:36:25

Josab Water Solutions AB: Avvikelser i revisionsberättelsen för år 2020 samt kommentarer

Revisorns avvikelser från standard för år 2020.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på stycket "Förväntad framtida utveckling" i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Där beskriver styrelsen att bolaget, i det fall befintliga och förväntade projekt samt befintliga finansieringsförslag inte verkställs enligt förväntan, kan vara i behov av annan extern finansiering för att säkerställa bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. En sådan extern finansieringen är vid revisionsberättelsens avlämnande inte säkerställd. Detta förhållande indikerar att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel avseende bolagets och koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att årsstämman 2020 hållits senare än den enligt aktiebolagslagens 7:e kapitel, § 10, föreskrivna tiden om 6 månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämman hölls den 6:e juli 2020.

Josab kommentarer till ovan:

Då revisorn bedömer fortsatt drift under en period av 12 månader, som inkluderar tillgänglig likviditet, befintliga projekt och projekt som ännu ej är kontrakterade, så finns det för en utomstående ett naturligt inslag av osäkerhet vid ett givet tillfälle vilket ges uttryck för i denna skrivning.

Vad gäller den försenade stämman föregående år var det ett misstag i den egen administration som förorsakade denna försening, och interna rutiner säkerställer att detta inte sker igen.

Stockholm den 9 juni 2021

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 70 749 6009                                               

E-mail: henry.koskela@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Läs mer hos Cision
Läs mer om Josab Water Solutions AB

Prenumeration