Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-10 12:34:03

Transferator AB: Kommuniké från årsstämma

Transferator AB har idag genom förahandsröstning avhållit årsstämma i Stockholm.
 

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med de fullständiga förslagen i kallelsen, som i det väsentligaste var;

att fastställa balans- och resultaträkningar, att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 67 253 Tkr, balanseras i ny räkning,

att ge samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020,

att besluta omval av ledamöterna Jakob Johansson (ordf), Fredrik Vojbacke, Guntis Brands samt Henrik Halvorsen.

att ge styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier (oavsett aktieslag), konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Dock får en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte överstiga 20 000 000 aktier, oavsett aktieslag. Styrelsens bemyndigande skall även i detta hänseende omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

att omvälja nuvarande revisor  Per Strömberg från Baker Tilly Stint AB

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration