Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-18 09:16:42

Wicket Gaming AB: Wicket Gaming AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wicket Gaming AB ("Wicket Gaming" eller "Bolaget") har idag erhållit ett villkorat godkännande från Spotlight Stock Market ("Spotlight"), innehållande sedvanliga villkor, avseende notering av Bolagets aktier på Spotlight. Vidare har Wicket Gaming idag offentliggjort ett memorandum avseende förestående nyemission av högst 2 726 338 nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande en emissionslikvid om cirka 19,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Erbjudandet"). Vid stort intresse kan styrelsen komma att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2021, besluta om ytterligare emission av upp till 300 000 aktier genom en så kallad övertilldelningsoption.

Det villkorade godkännandet från Spotlight innehåller sedvanliga villkor, såsom att spridningskravet för Wicket Gamings aktie uppfylls inför den planerade noteringen och att lägsta nivån för Erbjudandets genomförande uppnås i enlighet Spotlights regelverk.

Teckningsperioden i Erbjudandet löper från och med den 21 juni till och med den 5 juli 2021 och preliminär första dag för handel i Bolagets aktie på Spotlight är den 22 juli 2021. Wicket Gaming har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 14,75 MSEK, motsvarande 77,3 procent av emissionslikviden i Erbjudandet.

Memorandum avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Wicket Gamings (www.wicketgaming.com), Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive webbplatser. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovannämnda webbplatser i samband med att teckningsperioden inleds.

Motiv till Erbjudandet

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel ("F2P") inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen.

Motivet för Erbjudandet är att skapa förutsättningar för den stundande lanseringen av mobilspelet Cricket Manager. Lanseringen är ett första steg i Bolagets målsättning att bli en världsledande utvecklare av F2P-managerspel till mobila enheter inom sportgenren med starkt strategiskt fokus på spelarvärvning, spelarengagemang, spelarspendering och retention samt mätning och benchmarking. Det är Bolagets bedömning att mobilspelet har en god potential, men en fullskalig global lansering ställer emellertid krav på kapital till de användningsområden som anges i nedan tabell. Styrelsen för Wicket Gaming har därför beslutat om att genomföra en nyemission och ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Spotlight. Förutom att bredda aktieägarbasen syftar noteringen på Spotlight till att öka kännedomen om Bolaget bland såväl befintliga som potentiella slutkunder, partners, spelutvecklare och andra intressenter. Detta förväntas stärka Wicket Gamings position både i Sverige och internationellt. Vidare förväntas noteringen medföra en kvalitetsstämpel till följd av den transparens och de tydliga krav som är förknippande med att verka i en noterad miljö. Därtill innebär noteringen att Wicket Gaming framgent, parallellt med organisk spelutveckling, presenteras möjligheten att komplettera den befintliga spelportföljen genom strategiska förvärv för ökad exponering mot närliggande marknader inom mobilspelskategorin.

Nettolikviden från Erbjudandet avses att användas enligt följande:

Användningsområden Andel av nettolikvid (%)
1. Operativa kostnader
 1. Löner och arvoden
 2. Programvaror
 3. Övrigt
ca 37
2. Färdigställa Cricket Manager inför den stundande globala lanseringen
 1. Grafisk produktion
 2. Implementering / optimering
 3. Löpande funktionalitetsutveckling
ca 35
3. Marknadsföring
 1. Användaranskaffning
 2. Marknadsföringsmaterial
ca 28
Summa 100

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 21 juni – 5 juli 2021.
 • Teckningskurs: 7,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 726 338 aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 19,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Vid stort intresse kan styrelsen komma att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2021, besluta om ytterligare emission av upp till 300 000 aktier motsvarande en emissionslikvid om ytterligare 2,1 MSEK genom en så kallad övertilldelningsoption.
 • Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 600 aktier, motsvarande 4 200 SEK.
 • Antal aktier innan Erbjudandet: 2 726 338 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 19,1 MSEK.
 • Teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 14,75 MSEK, motsvarande cirka 77,3 procent av Erbjudandet.
 • Utspädning: Antalet aktier kommer vid fulltecknat erbjudande att öka med 2 726 338 från 2 726 338 till 5 452 676, vilket motsvarar en utspädning om 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket. För det fall övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kan ytterligare 300 000 aktier emitteras, innebärande en total utspädningseffekt om cirka 53 procent.
 • Preliminär första handelsdag på Spotlight: 22 juli 2021.
 • Likviddag: 12 juli 2021.
 • ISIN-kod: SE0015811377
 • Kortnamn (ticker): WIG

Rådgivare och emissionsinstitut

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post:
eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Wicket Gaming eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Det memorandum avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har inte registrerats och godkänts av Finansinspektionen.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wicket Gaming AB

Prenumeration