Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-31 15:03:04

Transferator AB: Halvårsrapport januari-juni 2021

6 MÅNADER, JANUARI-JUNI

  • Koncernens omsättning uppgick till 19,3 (19,7) Mkr.
  • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,8 (3,2) Mkr.
  • Avskrivningar uppgick till -2,0 (-2,3) Mkr.
  • Nettoresultatet blev -0,8 (-7,5) Mkr.
  • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 17,1 Mkr.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,58 kr.
 

3 MÅNADER, APRIL-JUNI

  • Koncernens omsättning uppgick till 11,3 (11,9) Mkr.
  • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,2 (1,8) Mkr.
  • Avskrivningar uppgick till -0,9 (-1,1) Mkr.
  • Nettoresultatet blev -0,9 (0,1) Mkr.

Koncernens omsättning uppgick till 19,3 Mkr för halvåret, en liten minskning jämfört med perioden föregående år. EBITDA-resultatet uppgick till 0,8 Mkr vilket var en minskning med 2,4 Mkr jämfört med perioden föregående år. Resultatminskningen förklaras till viss del av minskad omsättning i ABG-koncernen, något lägre bruttomarginal under perioden, men framför allt av högre kostnader för personal och kostnader av engångskaraktär i samband med byte av datasystem. I jämförelseperioden för 2020 kan nämnas att koncernen tog stora nedskrivningar av engångskaraktär på finansiella anläggningstillgångar.

Inga väsentliga förändringar har skett under perioden i Koncernens portfölj av finansiella anläggningstillgångar.

Händelser efter perioden. Dotterbolaget Transferator Ventures AB erhöll i juli 2021 utdelning från ELKAB Studios AB om 2,3 Mkr. Vidare ökade Transferator Ventures ägandet i EMPE Diagnostics till 4,0% från 2,9% av röster och kapital, genom ett köp av befintliga aktier i företaget.

 

Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.

 

Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för
samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.
Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr. Vidare finns en koncernintern fordran om cirka 4,8 Mkr upptagen i koncernbalansräkningen.

 

Skattesituation m.m.

 

Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.

 

Revisorns granskning

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.

Kommande rappporttillfällen

 

Delårsrapport Juli-Sept 2021, 3 månader, publiceras den 30 november 2021.
 

Denna information är sådan som Transferator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 15:03 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration