Hem

Reports

Publicerat: 2021-11-11 08:30:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari - september 2021

Sammanfattning av perioden juli – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 382 TSEK (2 467), en tillväxt om 604,6 procent (-21,0). Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 29,1 procent
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 702 TSEK (-554), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 4,0 procent (-22,5)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -413 TSEK (-667)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (-0,05)

Sammanfattning av perioden januari – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 50 675 TSEK (8 910), en tillväxt om 468,7 procent (44,6). Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten 12,3 procent
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 747 TSEK (-822), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 7,4 procent (-9,2)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 196 TSEK (-1 157)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (-0,08)
 • Soliditet 50,4 procent (-38,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 107 TSEK (445)

Händelser under perioden juli – september 2021

 • Sustainion tecknade 5 608 st aktier, motsvarande 3 000 280 kr i rådande nyemission i power managementbolaget eSite Power Systems AB motsvarande en ägarandel om 4,9 procent av bolaget. Sustainion har haft en option att senast den 15 november investera ytterligare 7 MSEK till samma villkor men har valt att inte göra denna investering i nuläget. Sustainion kommer fortsatt att arbeta med eSite för att utvärdera möjliga synergier och effektiviseringar.
 • Sustainion tecknade avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i automationstillverkaren Elpro i Alingsås Aktiebolag. Initialt förvärvades 51 procent av bolagets aktier, till en köpeskilling om 5,1 MSEK kontant. Senast den 31 maj 2024 och 2025 förvärvas totalt ytterligare 19 procent i två trancher, med ett pris baserat på bolagets utveckling.

VD har ordet
I koncernens tredje kvartal kan jag med glädje konstatera att vi har haft en stark tillväxt men en något svagare EBITDA-marginal vilken beror på genomfört förvärv och en svag utveckling inom säkerhet. Dessutom har vi i flera av koncernens bolag haft fortsatta utmaningar med komponentbrist och långa leveranstider som en följd av pandemin.

I juli tecknades aktier för 3 MSEK i en nyemission i power managementbolaget eSite Power Systems AB, ett ledande bolag inom kraftförsörjning av mobilmaster i länder/regioner med instabil elförsörjning. Med eSites produkt kan mobilmastoperatörer bl.a. halvera dieselförbrukningen i befintlig kraftförsörjning med dieselgeneratorer och styra power management med solceller och batterier. Investeringen motsvarar en ägarandel om 4,9 procent av bolaget. Sustainion ser intressanta möjligheter med eSite och kommer att fortsätta utvärdera synergier och effektiviseringar som är positiva för såväl eSite som för Sustainion.

Vi ser en stor potential i den rådande elektrifieringstrenden och har utöver eSite identifierat Elpro i Alingsås Aktiebolag som ett spännande bolag med stora möjligheter. Elpro är en ledande tillverkare av avancerade automationslösningar och elprodukter såsom t.ex. laddstolpar för elfordon. I augusti förvärvades 51 procent av aktierna i Elpro för 5,1 MSEK och därmed blir bolaget Sustainions fjärde dotterbolag. Ytterligare 19 procent av aktierna kommer att förvärvas i två trancher 2024 och 2025 så att Sustainion uppnår 70 procents ägarandel. Elpro nära halverade omsättningen under 2020 på grund av omsättningstapp från kunder med exponering mot pandemidrabbade branscher. Med en fantastisk breddning av kundbasen och hårt slit har man vänt tillbaka till historiska nivåer och siktar nu på framtida tillväxt, särskilt inom elektrifiering.

Under kvartalet har vi fortsatt arbetat med olika projekt i dotterbolagen och vidare utvärderat synergierna bolagen emellan. Mycket fokus har ägnats åt komponentleveranser och på att kunna leverera produkter till kund. I flera av bolagen är orderingången god men leveranssvårigheter hämmar fortsatt försäljningen. Vi ser att det med ett bättre klimat på komponentmarknaden och inom leveranser finns väldigt goda möjligheter till en fin tillväxt framöver, bara pandemins negativa effekter ebbar ut.

Utöver genomförda investeringar tittar vi kontinuerligt på ett flertal bolag inom bl.a. energiområdet, återvinning och utsläppsövervakning som kompletterar koncernen väl. Sustainionkoncernens kassa var vid kvartalets slut 40 MSEK.

Våra fantastiska medarbetare kämpar på i ett stundtals tufft marknadsklimat där mycket tid och resurser läggs på att jaga leverantörer och leveranser. I takt med att vi närmar oss ett normaltillstånd på marknaden så kommer det att finnas goda möjligheter för våra bolag att utvecklas ännu bättre.

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 klockan 08:30 CET.

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

 

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration