Hem

Reports

Publicerat: 2021-11-18 08:53:36

Follicum AB: Follicum delårsrapport 2021-01-01–2021-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Finansiell översikt första 9 månaderna 1 januari – 30 september

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 372 TSEK (110 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 360 TSEK (-27 574 TSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (-0,41 SEK)
 • Soliditeten uppgick till cirka 83,38 % (79,56 %)

Finansiell översikt tredje kvartalet 1 juli – 30 september

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 223 TSEK (5 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 852 TSEK (-6 568 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till cirka -0,07 SEK (-0,10 SEK)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 1 juli – 30 september

 • Follicums styrelse entledigade Kim Arvid Nielsen från rollen som VD och utsåg bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till tillförordnad VD.
 • Follicum har avslutat sin likviditetsgaranti rörande handeln i aktien.
 • Follicum meddelade att bolagets samtliga utvecklingsprojekt pausas.
 • Coegin Pharma AB och Follicum AB föreslogs fusioneras.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Offentliggörande av fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse.
 • Tilläggsdokument till fusionsdokumentet publiceras.
 • Tilläggsdokument till fusionsdokumentet publiceras.
 • Extra bolagsstämma hölls den 8 november 2021, beslut om godkännande av fusion fattades.

VD har ordet

Efter att ha utvärderat ett antal olika strukturella möjligheter kunde Follicum i september meddela att styrelserna i Follicum och Coegin Pharma antagit en fusionsplan för genomförande av ett samgående av bolagen där Follicum absorberas av Coegin Pharma.

Vid en extra bolagsstämma 8 november godkände aktieägarna fusionsplanen. Detta innebär att fusionen förväntas kunna vara slutförd redan under första kvartalet 2022. I samband med detta upplöses Follicum och aktieägarna i Follicum erhåller som fusionsvederlag en aktie i Coegin Pharma för varje innehavd aktie i Follicum.

Genom fusionen erhåller Coegin Pharma bl.a. ett läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och ett prekliniskt projekt inom diabeteskomplikationer. Det är Follicums bedömning att särskilt bolagets projekt inom diabeteskomplikationer passar väl in i Coegin Pharmas projektportfölj och att fusionen kan skapa intressanta möjligheter för forskningssamarbete där båda bolagens kompetenser kan dra nytta av varandra. Vidare får Coegin Pharma genom fusionen med Follicum tillgång till värdefull forskning vid Lund University Diabetes Center och de samarbetspartners som är knutna till Follicums projekt inom diabeteskomplikationer.

Fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum förväntas skapa ytterligare synergier genom att Coegin Pharma tillför Follicums projekt ledningsresurser, kompetens inom business development samt resurser för fortsatt utveckling, vilket skapar bra förutsättningar för bolagets projekt framåt.

Jag delar styrelsens uppfattning om fusionen och de möjligheter den medför och tror fusionen kommer att erbjuda en bra miljö för bolagets forskning och läkemedelsutveckling att utvecklas vidare i och det ska bli spännande att följa nya Coegin Pharma framåt.

Jonas Edelswärd, tillförordnad verkställande direktör, Follicum AB

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké, 2021:                          2022-02-24

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 18 november 2021
Follicum AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Follicum AB

Utskick från Spotlight Group