Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-24 17:10:27

SelectImmune Pharma AB (publ): Kommuniké från Årsstämman i SelectImmune Pharma AB

Igår den 24 november 2021, hölls årsstämma i SelectImmune Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning enligt den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antal revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 150 000 kronor, med följande fördelning: omvalda styrelseledamöter skall erhålla 75 000 kronor vardera, medan ordföranden samt styrelsemedlem anställd på deltid i bolaget inte skall erhålla styrelsearvode. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina Svanborg, Gabriela Godaly, Helena Lomberg, samt Carl-Johan Wachtmeister till styrelseledamöter. Beslutades även att utse Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma till revisor utse revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB. Det antecknades att revisionsbolaget underrättat SelectImmune AB om att auktoriserade revisorn Per Ranstam ska vara huvudansvarig revisor.

Anförande vid stämman

Eftersom stämman avhölls genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, såsom en åtgärd på grund av Covid-19, hölls inte något anförande av bolagets styrelseordförande respektive VD. I stället kommer företaget att bjuda in till digitalt investerarmöte.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Bakteriella infektioner drabbar stora delar av befolkningen och blir allt svårare att behandla på grund av ökande antibiotikaresistens. SelectImmune Pharma utvecklar immunterapier som kan komplettera eller ersätta antibiotika. Urinvägsinfektioner (UVI) är en av världens vanligaste infektionssjukdomar som drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)

Prenumeration