Hem

Reports

Publicerat: 2021-11-30 15:59:26

Transferator AB: Delårsrapport, 9 månader, januari-september

9 MÅNADER, JANUARI – SEPTEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 30,2 (27,1) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,0 (4,9) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -3,4 (-3,4) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 6,5 (-2,6) Mkr.
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 18,7 Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,65 kr.

3 MÅNADER, JULI – SEPTEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 10,9 (7,5) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,2 (1,7) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,4 (-1,1) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 7,3 (4,8) Mkr.

 • Koncernens omsättning uppgick till 30,2 Mkr för niomånadsperioden, en ökning med 3 Mkr jämfört med perioden föregående år. Omsättningsökning hänförs i sin helhet till ABG-koncernen som levererar större anläggningar än tidigare.

 • EBITDA-resultatet uppgick till 3 Mkr vilket var en minskning med 1,9 Mkr jämfört med perioden föregående år. Ökad kostnadsmassa i underkoncernen samt något lägre bruttomarginal i ABGs försäljning drog ned resultatet. Resultatet är dock något bättre jämfört med historiska siffror och jämförelseperioden 2020 var i sig en ovanligt starkt period. Nettoresultatet blev 6,5 Mkr (-2,6) och påverkades i allt väsentligt av finansiella poster såsom utdelning från innehavet i ELKAB Studios om 2,6 Mkr samt vinster på försäljningar av noterade aktier om 3,8 Mkr.

 • Under perioden har dotterbolaget Transferator Ventures ökat ägandet i EMPE Diagnostics till 4,04% från 2,9% av röster och kapital, genom ett mindre köp understigande 1 Mkr, av befintliga aktier i företaget.

-----

Risker

Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Spotlight Stockmarket hemsida www.spotlight.se.

Redovisningsprinciper

Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.

Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.

Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.

Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr. Vidare finns en koncernintern fordran om cirka 4,8 Mkr upptagen i koncernbalansräkningen.

Skattesituation m.m.

Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.

Revisorns granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.

Kommande rappporttillfällen

Bokslutskommuniké, januari-december 2021, 12 månader, publiceras den 28 februari 2022.

Transferator AB (publ)

Stockholm den 30 november 2021.

På styrelsens uppdrag

Fredrik Vojbacke

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

VD Fredrik Vojbacke, 0708-99 04 63

E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com

www.transferator.com


Denna information är sådan som Transferator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30 15:59 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration