Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-26 17:30:00

Follicum AB: Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Coegin Pharma och Follicum samt Follicum kommer inte offentliggöra bokslutskommuniké för 2021

Bolagsverket har lämnat tillstånd till Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum AB ("Follicum"). Follicum kommer inte att offentliggöra bokslutskommuniké för 2021. Årsredovisning för 2021 planeras att offentliggöras den 4 februari 2022.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen måndagen den 7 februari 2022. I samband med registreringen av fusionen kommer Follicum att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i Follicums aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Follicum erhålls en (1) aktie i Coegin Pharma. Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma den 9-11 februari 2022.

I och med att Follicum kommer att upphöra att existera som ett självständigt aktiebolag inom kort kommer den planerade bokslutskommunikén för 2021 inte att offentliggöras. Årsredovisning för 2021 planeras att offentliggöras den 4 februari 2022.

Se även preliminär tidsplan nedan som kan komma att ändras beroende på exempelvis Bolagsverkets handläggningstider.

Preliminär tidsplan

3 februari 2022

Sista dag för handel i Follicums aktie på Spotlight Stock Market.

7 februari 2022

Bolagsverket registrerar fusionen och Follicum upplöses.

9-11 februari 2022

Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma, dvs. fusionsvederlaget och upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i Coegin Pharma på NGM Nordic SME.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Follicum AB