Hem

Reports

Publicerat: 2022-02-22 08:00:00

OptiMobile AB: OptiMobile AB: Bokslutskommuniké 2021

Januari – december (2021-01-01 – 2021-12-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 1 004 (539) TSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 776 (-4 185) TSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,13) SEK.
• Soliditeten uppgick till 73 (71) %.

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 267 (-2,2) TSEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 214 (-1 142) TSEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,03) SEK.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2021

 • Den 8 mars informerade bolaget om en styrelseförändring. Anders Bergtoft lämnade uppdraget som styrelseledamot i OptiMobile för att fokusera på sitt uppdrag som VD för Charge Amps AB (publ).
 • Den 11 mars kallade OptiMobile i ett separat pressmeddelande till extra bolagsstämma där Michael Frausing föreslogs väljas till ny styrelseledamot.
 • Den 19 mars informerade bolaget att OptiMobile och LA+B har tecknat en avsiktsförklaring om ett samarbete avseende en kommunikationstjänst för individer och företag kallad FONI.
 • Den 23 mars informerade bolaget att en ny amorteringsplan avtalats med ALMI Företagspartner. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till 30 juni 2022 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först 30 september 2021.
 • Den 26 mars informerade bolaget att Michael Frausing valdes till ny styrelseledamot i OptiMobile AB vid den extra bolagsstämman samma dag.
 • Den 21 april meddelade OptiMobile att Lodurr-platform och mobilklienter för Android och iOS levererats till NSF Telecom Ab i Finland.
 • Den 5 maj beslutade styrelsen i OptiMobile AB om en riktad nyemission on 1,5 MSEK till Grytinge Invest AB. Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare. Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 20 – 30 september 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie.
 • Den 25 maj kallades aktieägarna till årsstämma den 23 juni 2021 kl 16:00 på Hotel Birger Jarl i Stockholm.
 • Den 2 juni offentliggjordes årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.
 • I början av juni flyttade OptiMobile in i nya lokaler hos WeWork på Malmskillnadsgatan 32, plan 11.
 • I juni gick OptiMobile med i den svenska gruppen av Gaia-X, ett europeiskt initiativ för att ta fram säkra molntjänster som uppfyller de högt ställda europeiska säkerhetskraven.
 • Den 23 juni hölls årsstämma i OptiMobile AB.
 • Den 15 september informerade bolaget att OptiMobile har tecknat ett avtal med Teluu Ltd i Storbritannien föranvändning av deras bärbara och mångsidiga SIPStack, PJSIP-programbiblioteket.
 • Den 17 september informerades att OptiMobile och Emblasoft Systems samarbetar för att skapa lösningar som möter en växande efterfrågan från operatörer för att snabbt möjliggöra VoLTE- och VoWiFi-enheter i IMS-nätverk.
 • Den 1 oktober informerade bolaget att OptiMobile har kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till mars 2023 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först den 30 juni 2022.
 • Den 21 oktober informerades att OptiMobile går in i ett nytt marknadsområde med utvecklingen av en röstfokuserad kommunikationslösning riktad mot e-handelsbranschen. Produkten är avsedd att ge en närmare interaktion mellan handlare och kunder, vilket leder till ökade konverteringsfrekvenser och mer värde för webbutiker och andra webbplatser där interaktion är avgörande.
 • Den 26 oktober informerade bolaget att OptiMobile tillförs 3 609 361,80 kronor genom teckning av aktier med utnyttjande av teckningsrätter. Detta motsvarar en teckningsgrad om 65,03 procent. Aktieteckningen tillför bolaget 3 609 361,80 kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till 42 200,00 kronor, genom utgivande av 6 015 603 aktier till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie. Av det totala antalet tecknade aktier tecknades 2 800 000 genom kvittning.
 • Den 1 november informerades att Jonas Jonsson har utsetts till Chief Strategy Officer på OptiMobile AB.
 • Den 2 november informerades att styrelsen för OptiMobile AB lämnar korrigerande uppgifter om utfallet i bolagets aktieteckning med utnyttjande av teckningsrätter. Korrigeringen avser antal aktier tecknade genom kvittning. I tidigare offentliggjort pressmeddelande avseende uppgifter om utfallet i bolagets aktieteckning med utnyttjande av teckningsrätter angavs felaktigt att 2 800 000 aktier tecknats genom kvittning. Korrekt antal aktier tecknade genom kvittning är 1 133 333 av totalt utgivna 6 015 603 aktier.
 • Den 10 november informerade bolaget att Crossborderit AB har tecknat en avsiktsförklaring med OptiMobile för användning av kommunikationslösningen Woony för deras supportagenter. Avtalet är villkorat av ett framgångsrikt Proof of Concept följt av kommersiell lansering av en första generationens produkt.
 • Den 27 december flaggade bolaget att Roger Skjelle har meddelat att han förvärvat ytterligare aktier i OptiMobile AB och att hans ägande nu uppgår till totalt 3 055 000 aktier. Det motsvarar 5,84 % av kapital och röster.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 9 februari 2022 informerade bolaget att OptiMobile lanserar en unik tjänst för att stödja övergång till 4G/5G. Nedstängning av 2G- och 3G-nätverk pågår för fullt hos många mobiloperatörer, vilket bland annat kan leda till att vissa abonnenter inte längre kan genomföra röstsamtal. OptiMobiles OptiSet-lösning är utvecklad för att övervinna några av de svårigheter som uppkommer vid flytt av användare till nyare nätverk.

VD-kommentar

Under det fjärde kvartalet har vårt team haft fullt fokus på utveckling av våra tre nya produkter för internet och e-handel (Woony), företagskommunikation (Zapr) och mobiloperatörers skifte från 3G till 4G/5G (OptiSet). Det är en spännande och lärande tid då vi ger oss in på både nya tekniker och marknader. Vi har pågående kunddiskussioner för alla områden, vilket är en stor hjälp för vägledning vid viktiga teknikbeslut och positionering.

Den största drivkraften för OptiSet är den nedstängning av 3G-nät som pågår runt om i världen. Initialt är USA en intressant marknad då de tre största operatörerna, AT&T, Verizon och T-Mobile alla stänger ned sina nät under 2022. Därefter är det 4G och 5G som gäller i USA och de virtuella operatörer (MVNO) som använder dessa nät behöver innan dess se till att röstsamtal på dessa nät fungerar. Detta kan OptiSet hjälpa till med. Vi har öppnat denna tjänst för operatörstester, för att verifiera hur väl tjänsten fungerar för den stora mängd Android-telefoner av olika typer som finns på marknaden. Läs mer om tjänsten här: www.optiset.se.

Vår trial med Crossborderit löper på väl och har gett oss nya uppslag till anpassningar av Woony-tjänsten som vi bedömer kommer ge ökad konkurrenskraft hos webshoppar genom större konverteringsgrad. Vi har sedan tidigare patentsökt tjänstens unika funktioner som möjligheten att prioritera och koppla samtal baserat på information som produktval och potentiell intäkt för e-handlaren. Vi har nyligen tagit in extern utvecklingsresurs för att på kortast möjliga tid få fram en agent-klient för Mac och Windows. Lansering planeras till våren. Efter lansering kommer produkten anpassas för spridning på de viktigaste ekosystemen för e-handel, som Shopify, med ca 2 miljoner kunder, Magento och WooCommerce. Enligt Microsoft Dynamics är röstsamtal det som används flitigast, hos 71 % av internetkunderna.

Zapr, vår tjänst för företagskommunikation, som kräver relativt stora utvecklingsinsatser bryts nu upp i olika leveranser, där en första kommersiell version planeras till denna vår.

Vi har fått godkänt på våra ansökningar av EU-varumärken för tjänsterna ovan; OptiSet, Woony och Zapr, och kan nu gå vidare med utformningen av marknadskommunikationen.

Kommersialisering av tjänsten för NSF går mot sitt slut och vi har under de senaste månaderna arbetat med implementation på kundens system inför deras lansering.

Det fokus på utveckling som vi haft under året kommer under våren skiftas mot marknad- och försäljningsarbete. Vi bedömer att intäkter från de nya tjänsterna kommer synas till sommaren 2022.

Erik Nilsson
VD, OptiMobile AB (publ)

Årsstämma och årsredovisning

OptiMobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2021 är planerad att publiceras på Bolagets hemsida (www.optimobile.se) senast tre veckor innan årsstämman. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas i juni 2022 i Stockholm.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Delårsrapport januari - mars 2022 2022-05-23
 • Halvårsrapport januari - juni 2022 2022-08-23
 • Delårsrapport januari – september 2022 2022-11-22

Avlämnande av bokslutskommuniké

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 23 februari 2022
OptiMobile AB (publ)
Styrelsen och VD

För mer information, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: gosta.bergman@optimobile.se
www.optimobile.se

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Läs mer hos Cision
Läs mer om OptiMobile AB

Prenumeration