Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-25 10:15:10

Aquaticus Real Estate AB (publ): Kallelse till årsstämma 2022 i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Aquaticus Real Estate AB (publ), org. nr 559280–0782, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 april 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2022, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 april 2022; och

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att ha avgivit sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Aquaticus Real Estate AB (publ) tillhanda senast den 21 april 2022.

Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen den 12 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 14 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Aquaticus hemsida, www.aquaticus.se och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Aquaticus tillhanda senast den 21 april 2022. Formuläret kan skickas via e-post till Christofer.Ostman@arctic.com med angivande av Poströst Aquaticus i ärenderaden eller via post till Aquaticus Real Estate AB (publ), C/O Arctic Business Management, Poströst Aquaticus, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm.

Ombud m.m.

Aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.aquaticus.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 8. Beslut angående:
 1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
 3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 1. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 2. Val av:
 1. Styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 2. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 1. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 291 047 662 kr utdelas ett belopp om 7,4 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 792 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1,85 kr per aktie betalas, således totalt 5 698 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 26 april 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 och 30 december 2022.

Val av ordförande och justeringsperson vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 5, 9 och 10)

Aktieägare som representerar drygt 25 procent av rösterna har föreslagit följande:

Bolagets styrelseordförande, Thomas Wallinder, föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2) och bolagets VD, Christofer Östman, föreslås väljas som justeringsperson vid årsstämman (ärende 5).

Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10). Föreslås omval av Thomas Wallinder, Morten Haugen, Jonas Nyman och Mikael Igelström till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Thomas Wallinder föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10 a).

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 270 000 kronor, varav 90 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).


Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget EY med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10 b).

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 080 000 aktier, motsvarande 3 080 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets årsredovisning och tillhörande revisionsberättelse finns senast fyra veckor före årsstämman tillgängliga på bolagets hemsida, www.aquaticus.se, bolagets kontor Aquaticus Real Estate AB (publ), C/O Arctic Securities, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i mars 2022

Aquaticus Real Estate AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
Christofer.ostman@arctic.com 

Aquaticus Real Estate AB (publ) i korthet
Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 1 juli 2021 äger, förvaltar och hyr ut kontorsfastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar ca 17 300 kvm och är fullt uthyrd till Xylem. Bolaget förvaltas av Arctic Business Management och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.

För mer information om Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)