Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-11 08:30:00

Wicket Gaming AB: Wicket Gaming avser att implementera "Play-to-Earn" funktionalitet i Cricket Manager Pro

Wicket Gaming AB (publ) har börjat undersöka möjligheten att förbereda spelet för den tredje generationens internet (Web 3.0). Denna nya version av internet bygger på koncepten decentralisering, ökad transparens och ökad användarnytta för spelaren. Genom att implementera Web 3.0 kan Cricket Manager Pro i framtiden bland annat erbjuda så kallad play-to-earn funktionalitet, det vill säga att spelare via blockkedjeteknik kan skapa monetära tillgångar i spelet.

Wicket Gaming har för närvarande pågående dialoger med större aktörer inom blockkedjeteknik. Detta i syfte att diskutera vilka möjligheter som finns att implementera play-to-earn tekniken och inom vilka tidsramar det skulle kunna ske.

En möjlig förlängning av spelet skulle exempelvis kunna vara utgivning av så kallade NFT:er eller non-fungible tokens baserat på en fördefinierad blockkedjeteknik. Dessa NFT:er skulle sedan kunna ägas och förädlas av spelets användare i takt med att de når framgångar med sina cricketlag och tillhörande spelare.

I en kommentar säger Wicket Gamings vd, Eric de Basso:

"Vi tror att blockkedjeteknik och Play-to-Earn kommer vara centralt för framtidens spelutveckling. Vår ambition är därför att vara pionjär med tekniken inom managerspel och därmed bidra till ett större intresse och engagemang kring Cricket Manager Pro."

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00


Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

 

 

 

 

 

 

Wicket Gaming - intends to implement "Play-to-Earn" functionality in Cricket Manager Pro

Wicket Gaming AB (publ) has begun investigating the possibility of preparing the game for the third generation internet (Web 3.0). This new version of the internet is based on the concepts of decentralization, transparency and improved player benefits. By implementing Web 3.0, Cricket Manager Pro could offer so-called play-to-earn functionality in the future, meaning that players will be able to create monetary assets in the game via blockchain technology.

Wicket Gaming currently has ongoing dialogues with major blockchain technology players. This in order to discuss how Play-to-Earn technology could be implemented in the game and within what time frames this could be done.

A possible extension of the game could be, for example, the release of so-called NFTs, or non-fungible tokens, based on a predefined blockchain technology. These NFTs could be owned and refined by the game's users as they achieve success with their cricket teams and associated players.

In a comment, Wicket Gaming's CEO Eric de Basso says:

"We believe that blockchain technology and Play-to-Earn will be central features in future game development. Our ambition is therefore to be a pioneer in implementing this technology in manager games and thereby contribute to a greater interest and commitment around Cricket Manager Pro."

 

 

For further information, please contact:

Eric de Basso, CEO, Wicket Gaming AB
E-mail: eric@wicketgaming.com  
Phone: +46 70 780 52 00

 

This information is such information that Wicket Gaming AB is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted through the care of the above contact person, for publication on 2022-01-XX, at XX: XX.

 

About Wicket Gaming

Wicket Gaming is a Swedish game development company founded in 2015. The company's business concept is based on developing and distributing so-called free-to-play games in the sports genre based on proprietary brands. Since its inception, the Company has worked to develop its first title, Cricket Manager, which is a manager game in cricket for mobile devices that aims to create and own its own cricket club and compete against other players around the world. The goal is to create one of the world's most popular cricket manager games for mobile devices and to use a technical platform to broaden the game portfolio to include other sports manager games.

For more information, see Wicket Gaming's website www.wicketgaming.com

 

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wicket Gaming AB

Prenumeration