Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-12 08:55:36

EatGood Sweden AB: Kallelse till årsstämma i EatGood Sweden AB

Aktieägarna i EatGood Sweden AB, org. nr 556800-6703, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 juni 2022, klockan 14.00, på bolagets lokaler, Källbäcksrydsgatan 6 i Borås. Inregistrering börjar 13.30.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 8 juni 2022, dels senast onsdagen kl 17.00 den 8 juni 2022 anmäla sig till Bolaget under adress: EatGood Sweden AB, Källbäcksrydsgatan 6, 507 42  BORÅS, via mail info@eatgood.se eller per telefon 033-10 11 80.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 8 juni 2022, då sådan omföring skall vara verkställd.

Stämmoärenden

1.      Stämman öppnas.                                                     

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.        Framläggande och godkännande av dagordning.

5.        Val av justeringsmän.

6.        Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

7.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.        Beslut:

а) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

с) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9.        Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10.      Val av styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.

11.      Beslut om instruktion för valberedningen.

12.      Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13.      Stämman avslutas.

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut:

Punkt 9. Valberedningen föreslår att det skall utgå i styrelsearvode, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om två prisbasbelopp. Revisorerna ska ersättas löpande utifrån av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 10. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter i styrelsen, vilket innebär Per-Johan Swartling, ordförande, Bengt Andersson, Tord Andersson och Henrik Önnermark. Till revisor föreslår valberedningen omval av Sören Maxén, auktoriserad revisor vid Gothia Revision AB.

Punkt 11. Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om instruktion till valberedning i enlighet med bilaga 1.

Borås den 12 maj 2022

Styrelsen i EatGood Sweden AB

Läs mer hos Cision
Läs mer om EatGood Sweden AB

Prenumeration