Hem

Reports

Publicerat: 2022-05-24 08:00:00

Transferator AB: Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2022

3 MÅNADER, JANUARI – MARS

 • Koncernens omsättning uppgick till 13,8 (9,0) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,4 Mkr (0,9) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,2 Mkr (-1,0).
 • Resultat från finansiella poster uppgick till -0,3 (0,0) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 1,1 (0,1) Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 1,63 kr (0,59).
 • Soliditeten uppgick till 81% (61)
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 125,8 Mkr, en ökning med 9,5 Mkr från årsskiftet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Koncernens omsättning uppgick till 13,8 Mkr för kvartalet, en stabil ökning med 4,8 Mkr jämfört med föregående år. Ökad efterfrågan på lösningar för hantering av bränsle i spåren av kriget i Ukraina och kraftigt stigande råvarupriser är en del av förklaringen.

 • Resultatet, mätt i EBITDA, uppgick till 2,4 (0,9) Mkr för kvartalet. Ökad omsättning är en del av förklaringen till resultatförstärkningen.

 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 1,1 (0,1) Mkr, drivet av ett positivt rörelseresultat.

 • Rysslands invasion av Ukraina har påverkat verksamheten i koncernen på olika sätt. Leveranstider på insatsvaror har ökat, leverantörspriser på insatsvaror har ökat samtidigt som efterfrågan på koncernens produkter ökat.

 • Bolaget har ett pågående inlösenförfarande genom s.k. split och inlösen, innebärandes att varje inlösenaktie löses in mot 1,10 kr kontant, motsvarande 105,8 Mkr i totalt inlösenbelopp. Beloppet utbetalas den 3 juni 2022.

Redovisningsprinciper

Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.

Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.

Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.

Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr.

Skattesituation m.m.

Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skatte-mässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skatte-kostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.

Revisorns granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.

Årsstämma 2022

Bolaget avhöll årsstämma den 29 april i Stockholm medelst poströstning. Årsstämman beslutade bland annat om genomförande av ett automatiskt inlösenförfarande genom s.k. split och inlösen, innebärandes att varje inlösenaktie erhåller 1,10 kr kontant, motsvarande 105,8 Mkr i totalt inlösenbelopp. Beloppet utbetalas den 3 juni 2022.

Kommande rapporttillfällen

Halvårsrapport januari -Juni 2022, 6 månader, publiceras den 31 augusti 2022.

Transferator AB (publ)

Stockholm den 24 maj 2022.

På styrelsens uppdrag

Fredrik Vojbacke

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

VD Fredrik Vojbacke, 0708-99 04 63

E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com

www.transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB

Prenumeration