Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-25 09:57:36

Smoltek Nanotech: Teckningskurs och optionspremie fastställd för teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 samt 2022/2025:2

Årsstämman i Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Bolaget") beslutade den 12 maj 2022 om en emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 till ledningspersoner och övriga anställda samt en emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 till vissa styrelseledamöter inom ramen för två separata incitamentsprogram (gemensamt "Teckningsoptionerna"). Bolaget meddelar att teckningskursen för Teckningsoptionerna fastställts till 45,80 kronor per aktie och optionspremien har fastställts till 5,02 kronor per teckningsoption.

Teckningskurs och optionspremie

Teckningskursen för Teckningsoptionerna motsvarar Teckningsoptionernas marknadsvärde och har beräknats av det oberoende revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY") med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningskursen motsvarar en teckningsmultipel om 2 gånger slutkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market per årsstämmodagen (22,90 kronor), vilket innebär att teckningskursen fastställts till 45,80 kronor per aktie. Principerna för hur teckningskursen fastställts framgår nedan av avsnittet Bakgrund.

Som en följd av teckningskursen och de tillämpade beräkningsprinciperna har också den marknadsmässiga optionspremien för Teckningsoptionerna beräknats av EY genom en värdering med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell. Optionspremien för Teckningsoptionerna har fastställts till 5,02 kronor per teckningsoption med beaktande av teckningskursen 45,80 kronor.

Bakgrund

Enligt årsstämmans beslut från den 12 maj 2022 ska teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgå till ett belopp som fastställs enligt följande principer: slutkursen för Bolagets aktie på stämmodagen, multiplicerat med en multipel inom intervallet 2 - 4. Slutlig multipel ska fastställas av den från Bolaget oberoende aktör som har i uppdrag att värdera teckningsoptionerna i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Multipeln ska fastställas av den oberoende aktören på sådant sätt att optionspremien (teckningskursen för Teckningsoptionerna) anpassas till en nivå näraliggande 5,00 kronor per teckningsoption. Syftet med detta tillvägagångssätt är att tillsäkra ett förutsebart optionsvederlag för deltagarna i de två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammen, vilket av styrelsen bedömts vara en viktig faktor i sammanhanget.

For further information: 
Håkan Persson, CEO of Smoltek Nanotech Holding AB,
E-mail: hakan.persson@smoltek.com  
Phone:
+46 760 52 00 53
Website: www.smoltek.com/investors   

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 73 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Smoltek Nanotech

Prenumeration