Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-29 13:58:07

Smoltek Nanotech: Smoltek tecknar samförståndsavtal med global tillverkare av kondensatorer

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek") meddelar att koncernbolaget Smoltek Semi AB ("Smoltek Semi") har tecknat ett samförståndsavtal (memorandum of understanding, MoU) med en global tillverkare av kondensatorer för gemensam utveckling av Smolteks ultratunna CMF-MIM-kondensatorer samt, förutsatt att utvecklingsmålen uppnås, massproduktion och försäljning via ett 50/50-ägt samriskbolag.

Samförståndsavtalet som de båda parterna nu har undertecknat avser gemensam utveckling av en kondensatorprodukt samt industriell massproduktionsprocess av Smolteks patentskyddade, ultratunna kolnanofiberbaserade (CNF-MIM) kondensatorer. Den inledande delen av projektet kommer att specificeras i ett gemensamt utvecklingsavtal där 1,5 miljoner USD betalas ut till Smoltek Semi för fortsatt utvecklingsarbete när utvecklingsavtalet har undertecknats. Samförståndsavtalet avser även det potentiella bildandet av ett 50/50-ägt samriskbolag som, i fall det bildas, kommer erhålla en licens för att massproducera och sälja CNF-MIM-kondensatorer inom segmentet diskreta kondensatorer. Kondensatortillverkaren har, för det fall samriskbolaget bildas, åtagit sig att ansvara för den löpande verksamheten i det planerade samriskbolaget, samt att investera sammanlagt 3,5 miljoner USD i utvecklingsprojektet, där 1,5 miljoner USD betalas ut till Smoltek Semi när det planerade gemensamma utvecklingsavtalet för den inledande delen av projektet har undertecknats.

Smoltek Semi har samarbetat med en global tillverkare av passiva komponenter för utvärdering av Smolteks patenterade teknologiplattform, som möjliggör tillverkning av ultratunna kolnanofiberbaserade kondensatorer, sedan 2020. Utvärderingslicensavtalet för detta samarbete har förlängts i omgångar, nu senast till slutet av juni 2022, med syfte att komma överens om villkoren i det samförståndsavtal som nu har undertecknats.

Samförståndsavtalet innebär att Smoltek Semi och kondensatortillverkaren nu har kommit överens om övergripande villkor och initial finansiering för att ta Smolteks patentskyddade CNF-MIM-teknologi för ultratunna kondensatorer till marknaden inom segmentet diskreta kondensatorer samt massproducera och sälja dessa kondensatorer via ett 50/50-ägt samriskbolag.

– Det här avtalet med en global kondensatortillverkare utgör en historisk milstolpe för Smoltek. Vi har nu en perfekt partner på plats för att kunna färdigställa en konkurrenskraftig produkt och industriell massproduktionsprocess för våra ultratunna CNF-MIM-kondensatorer. Givet att vi lyckas med detta kommer det samriskbolag som vi planerar att starta ha utmärkta förutsättningar att ta en signifikant andel av marknaden för avkopplingskondensatorer genom att utnyttja vår partners upparbetade kanaler till kunder inom halvledarindustrin. Jag är mycket stolt över hela Smolteks team som har gjort det möjligt att ta ett så stort steg närmare vår målsättning att bli en innovativ industriell aktör baserat på vår patenterade nanoteknikplattform, säger Smolteks vd Håkan Persson.

Ytterligare om samförståndsavtalet och vägen framåt 
I samförståndsavtalet definieras två faser, varav fas 1 inleds efter förhandling och undertecknade av ett gemensamt utvecklingsavtal (Joint Development Agreement/JDA) som kommer att reglera parternas ansvar och åtaganden. JDA förväntas ingås i närtid och Fas 1 förväntas färdigställas under det andra halvåret 2023.

Fas 1 omfattar produktutveckling och industriell processutveckling för diskreta CNF-MIM-kondensatorer. Kondensatortillverkaren investerar 1,5 miljoner USD vid uppstart av fas 1, medan Smoltek Semis motsvarande investering utgörs av kolväxtmaskinen som bolaget har beställt, enligt pressmeddelande den 21 mars 2022, samt produktutveckling och processutveckling hos kontraktstillverkare. 

Fas 2 kommer att inledas när ett antal förutbestämda villkor för de diskreta CNF-MIM-kondensatorernas prestanda har uppfyllts. Under fas 2 planerar Smoltek Semi och tillverkaren att bilda ett samriskbolag där varje part äger 50 procent. Samriskbolaget kommer enligt samförståndsavtalet att erhålla en licens från Smoltek för att massproducera och sälja diskreta CNF-MIM-kondensatorer. Kommersiella och finansiella villkor för licensen kommer att förhandlas och bestämmas i samband med bildandet av samriskbolaget. Tillverkaren åtar sig att initialt investera 1,5 miljoner USD i samriskbolaget samt uppskattningsvis ytterligare 0,5 miljoner USD avseende produktionsutrustning. Smoltek Semis motsvarande åtagande om investering i samriskbolaget utgörs av ytterligare investering i produktionsutrustning för industriell kolväxt samt ytterligare investering i processutveckling. Förutsatt att samriskbolaget bildas kommer parterna att förhandla om ytterligare finansiering och villkor avseende driften av det operativa bolaget, samt villkoren för ovan nämnda licens.

Smolteks målsättningar till 2027 för bolagets ultratunna kondensatorer  
Samförståndsavtalet med en global tillverkare av kondensatorer är i linje med bolagets strategiska målsättningar till 2027, samt de faser och delmål som återstår för att uppnå dessa målsättningar, som beskrivs i pressmeddelande den 5 maj 2022. Smoltek rekommenderar de intressenter som önskar mer information om bolagets övergripande utveckling från innovationsbolag till ett innovationsdrivet industribolag att läsa detta pressmeddelande.  


Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-29 13:58 CET.

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 76 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Smoltek Nanotech

Utskick från Spotlight Group