Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-15 12:51:36

Streamify AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Streamify AB

2022-07-15
 
Aktieägarna i Streamify AB, org. nr. 559127-1399, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart poströstning med stöd av Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 augusti 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.
 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 augusti 2022, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 16 augusti 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning så att poströsten är Streamify AB tillhanda senast den dagen.

 

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 9 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 11 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.


Poströstning
Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt digitalt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.streamify.io. Separat anmälan ska inte göras utan det digitalt ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara bolaget tillhanda senast den 16 augusti 2022. Det ifyllda formuläret skickas via epost till johan@streamify.io alternativt med brev till Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 augusti 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.


Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet skicka med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas anmälan till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också skicka med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.streamify.io och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.


Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 933 890 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
 

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller flera justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
  7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  8. Stämman avslutas.

 

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att styrelseordförande Lars Ekström utses att som ordförande leda bolagsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/ justeringspersonerna.

Val av en eller flera justeringsmän (punkt 3)
Styrelsen föreslår att Johan Klitkou och Jan Oscarson eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de personer som styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:  

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 

5. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

 

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

 

5. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

 

 

Beslutet är villkorat att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 7)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.  

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Beslutet är villkorat av att stämman röstar för styrelsens förslag till beslut om justerad bolagsordning.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman. 

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Köpmangatan 41 i Östersund och på bolagets hemsida www.streamify.io senast två veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.streamify.io.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund, eller per e-post till johan@streamify.io, senast den 7 augusti 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Streamify AB, Törnstensgränd 11, 831 30 Östersund och på www.streamify.io, senast den 12 augusti 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.


Östersund i juli 2022
Streamify AB
STYRELSEN

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Streamify AB

Prenumeration