Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-13 10:00:06

Streamify AB: Streamify AB: Förtydligande gällande villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Streamify AB ("Streamify" eller "Bolaget") publicerade den 12 september, med bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022, styrelsens beslut om en företrädesemission bestående av 3 966 945 units ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av två (2) aktier, och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"), tillsammans units ("Units"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,75 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 5 950 417 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 11 504 140 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 7 537 195 SEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 36 procent och av emissionsgarantier uppgående till cirka 34  procent. Sammanlagt omfattas därmed cirka 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Streamify AB har den 12 september , med bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022, beslutat om Företrädesemissionen bestående av 3 966 945 Units, där varje Unit består av två (2) aktier, och två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO3. Vardera serie Teckningsoption innebär rätten att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 20 september 2022 erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) ägd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri Teckningsoption av serie TO3. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 september 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 september 2022. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 22 september 2022 till den 6 oktober 2022.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per Unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 5 950 417 SEK. Om samtliga Teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 11 504 140 SEK. Om samtliga Teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 7 537 195 SEK.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law AB är legal rådgivare till Streamify AB i samband med Företrädesemissionen.


Denna information är sådan som Streamify är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-13 10:00 CET.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Streamify AB

Utskick från Spotlight Group