Hem

Reports

Publicerat: 2022-11-10 08:30:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari 2022 - september 2022

"Fortsatt tillväxt trots ihållande leveransutmaningar"

Sammanfattning av perioden juli 2022 - september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 244 TSEK (14 907), en tillväxt om 96,2 procent
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 456 TSEK (1 336), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 8,4 procent (9,0)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -826 TSEK (226)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,01 kr (0,00)
  • Soliditet 43,4 procent (50,4)

Sammanfattning av perioden januari 2022 - september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 94 146 TSEK (44 395), en tillväxt om 112,1 procent
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 197 TSEK (7 113), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10,8 procent (16,0)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 565 TSEK (4 597)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,01 kr (0,00)

Händelser under perioden juli 2022 - september 2022

  • Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

VD har ordet

Fortsatt tillväxt trots ihållande leveransutmaningar

Under årets tredje kvartal märks påverkan av leveransstörningar tydligt och vi påverkas både positivt och negativt av en svag valuta. EBITDA-marginalen för Q3 landade på 8,4 procent som inte riktigt når upp till det långsiktiga målet om en EBITDA-marginal på tolv procent. Positivt är att den organiska tillväxten var 17,8 procent vilket är i linje med vårt långsiktiga mål om 10-25 procent. Summerar vi årets tre första kvartal så landar EBITDA-marginalen på 10,8 procent vilket är strax under målet. Vi ser denna nivå som tillfällig och bedömer att marginalen kommer att öka när leveranssituationen normaliseras.

Trots fortsatta utmaningar med leveranser i ett par av våra bolag så växer orderböckerna och där syns ännu ingen avmattning. Sammanlagt hade bolagen per den 30 september en orderstock på ca 65 MSEK. Störst utmaning med leveranser ser vi fortsatt hos bolagen Elpro och EWF Eco, även om det blivit bättre avseende flera ingående komponenter. I EWF Eco har man även drabbats av ytterligare leveransstörningar kopplat till ett byte av kontraktstillverkare hos underleverantör, något som nu är genomfört. Man har i våra bolag blivit duktiga på att hantera den nya typ av vardag vi befinner oss i, men det skapar merarbete och viss frustration. Vi ser dock fram emot när leveranssituationen på marknaden normaliseras vilket vi hoppas sker under första halvåret 2023. I de fall vi köper in produkter från utlandet i utländsk valuta drabbas vi av den svagare kronan, som till exempel i fallet med EWF Eco som köper in det mesta i USD. Dollarn har i år stärkts med cirka 20 procent gentemot kronan. Å andra sidan har våra exporterande bolag EHC Teknik och EnviroClean en fördel av den svagare kronan.

I september överläts kvarvarande verksamhet inom säkra laddskåp internt inom koncernen från dotterbolaget Vindico Security till EWF Eco där verksamheten nu drivs vidare som ECO Charge och passar väl in i EWFs produktutbud inom Smart City. I och med överlåtelsen kvarstår inte längre någon verksamhet i Vindico Security.

Vi tittar fortsatt på hur vi skall växa i befintliga dotterbolag och hur vi kan komplettera med nya bolagsförvärv där vi kan finna synergier. Den befintliga kassagenererande verksamheten ger oss möjligheter att investera med egen kassa. I kombination med banklån samt en stark ägarkrets så ser vi goda chanser att genomföra intressanta bolagsförvärv då bolagsvärderingarna börjar bli allt mer attraktiva.

I dessa mer turbulenta tider känner jag en trygghet i att vi har lönsamma dotterbolag som fortsätter att växa och leverera resultat i koncernen. Efter ett resultatmässigt svagt Q3, som är direkt kopplat till de tillfälliga leveransproblemen, ser jag med försiktig optimism fram emot slutet av året och början på 2023 för våra bolag.

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp
Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration