Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-10 13:09:04

MoveByBike Europe AB: MoveByBike kallar till extra bolagsstämma för beslut om företrädesemission om cirka 5,2 MSEK

Styrelsen för MoveByBike Europe AB (publ) ("MoveByBike" eller "Bolaget") har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Företrädesemissionen omfattas till cirka 92 procent av teckningsförbindelser från större ägare.

Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen föreslagit en överteckningsoption, som om den nyttjas kan tillföra ytterligare drygt 1,5 MSEK.

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg.

 

För att kunna anskaffa nya fordon i takt med ökad orderingång, öka marknadsnärvaron och stärka rörelsekapitalet på grund av en tid med negativa resultat har styrelsen beslutat om föreliggande nyemission.

 

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs MoveByBike cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 0,25 MSEK

 

De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.

Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av (fyra) 4 nya aktier i Bolaget.

 

Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie.

 

Nyemissionen omfattar högst 6 548 560 aktier.

 

Överteckningsoptionen omfattar högst 1 875 000.

 

För det fall inte alla nya aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för denna emissions högsta belopp, besluta om fördelning av de nya aktierna som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:

 

  1. i första hand till tecknare som tecknat de nya aktier med stöd av företrädesrätt och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av;
  2. i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna de nya aktierna utan stöd av företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
  3. i tredje hand ska fördelningen ske till aktieägare som ingått teckningsförbindelser och tilldelningen ska ske i enlighet förbindelserna.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 

 

Innan Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 818 570 SEK, fördelat på 8 185 700 aktier.

 

Aktiekapitalet kan, genom Företrädesemissionen, komma att ökas med högst 654 856 SEK genom nyemission av högst 6 548 560 aktier. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 187 500,00 SEK, genom nyemission av högst 1 875 000 aktier. Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs och att emissionerna fulltecknas, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 1 660 926 SEK, fördelat på 16 609 206 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

 

Tidsplan för nyemissionen

Teckningsperiod 9 december 23 december 2022.

 

Avstämningsdag är 8 december 2022.

 

Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 23 december 2022.

 

Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.movebybike.se,

 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Lisette Hallström, VD

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Telefon: 076-2020 96

MoveByBike Europe AB (publ)

Byggmästaregatan 3, Malmö

Telefon: 040-616 06 55

Hemsida: www.movebybike.se


Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 13:09 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB