Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-22 09:46:06

Ectin Research AB: Rättning av delårsrapport som lämnades tisdagen den 22 november 2022 kl 08.00

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget") korrigerar datum i en finansiell tabell som ingick i pressmeddelandet, som publicerades den 22 november kl 08.00. De felaktiga datumen i tabellen påverkar inte bolagets resultat för perioden och var enstaka skrivfel.

Tryckfelen fanns i tabellen "Utvalda finansiella data i sammandrag". Rubriken för den andra kolumnen skulle ha varit 2021 - inte 2022 som det stod skrivet. I tillägg till det skulle rubrikerna för fjärde och femte kolumnen varit 2020/2021 – inte 2022 som det stod skrivet. Tabellen med de korrekta rubrikerna finns nedan.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2022 2021 2022 2020/2021 2020/2021
Jul-sep Jul-sep Jan-sep Sep-sep Sep-dec
Nettoomsättning, tkr 0 0 0 2 233 2 233
Rörelseresultat, tkr -4 476 -4 676 -10 066 -9 804 -11 593
Resultat efter finansiella poster, tkr -4 479 -5 776 -10 080 -10 926 -12 726
Balansomslutning, tkr 27 833 38 000 27 833 38 000 36 208
Periodens kassaflöde, tkr -1 760 22 131 -9 788 24 075 23 373
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,14 2,26 -0,77 3,62 2,87
Likvida medel, tkr 17 023 27 513 17 023 27 513 26 811
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,35 -0,59 -0,79 -1,64 -1,56
Eget kapital per aktie (SEK) 1,95 2,88 1,95 2,88 2,74
Soliditet, % 89% 96% 89% 96% 96%

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO 

Mob: +46 734 30 93 30

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Prenumeration