Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-25 14:16:11

Hamlet Pharma AB: Kommuniké från Årsstämman i Hamlet Pharma AB

 

Igår, den 24 november 2022, hölls årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den tidigare samt nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören. 

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 150 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden ska inte erhålla styrelsearvode medan övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 50 000 kronor vardera. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina Svanborg, Bill Hansson, Ulla Trägårdh samt Helena Lomberg till styrelseledamöter. Beslutades även att utse Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor. Revisorsgruppen i Malmö AB har meddelat att de kommer att utse revisorn Per Ranstam till huvudansvarig revisor.

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Martin Erixon, VD Hamlet Pharma, +46 733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform. Bolaget driver även utveckling av Alpha1H för behandling av hjärntumörer. Hamlet Pharma utvecklar även läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss visar att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet Pharma AB