Reports

Publicerat: 2023-02-28 15:25:39

Transferator AB: Bokslutskommuniké 2022

12 MÅNADER, JANUARI – DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 54,7 (43,8) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 7,1 Mkr (3,4) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -6,1 Mkr (-4,7).
 • Resultat från finansiella poster uppgick till 2,5 (99,9) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 4,3 (99,3) Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,57 kr (1,62).
 • Soliditeten uppgick till 58,5% (82,5)
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 5,5 Mkr.


3 MÅNADER, OKTOBER – DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 15,8 (13,5) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,4 (0,4) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -2,3 (-1,3) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 1,8 (92,8) Mkr.

------

 • Koncernens omsättning för året uppgick till 54,7 Mkr, en robust ökning med 10,9 Mkr under året. All omsättning hänförs till ABG-koncernen och förklaras av att en bredare produktmix nått nya kundsegment och där tagit marknadsandelar. Den underliggande efterfrågan på energilagringslösningar för flytande bränsle har varit fortsatt stark i kölvattnet av kriget i Ukraina. Råvarusidan i form av stål har varit fortsatt volatil med stigande prisbild. Vidare har kraftigt stigande energipriser fortsatt skapa prisökningar i leverantörsledet som bolaget försöker kompensera med högre priser och kostnadseffektiviseringar. Till viss del märks att kunder p.g.a. stigande prisnivåer avvaktar beslut om investeringar.

 • Resultatmässigt, EBITDA, uppgick till 7,1 (3,4) Mkr för helåret. Resultatökningen är en följd av ökad omsättning. För kvartalet uppgick EBITDA till 1,4 (0,4) Mkr. ABG koncernen har trots marginalpress från volatila råvaru- och energimarknader samt kraftigt försvagad krona till stor del bibehållit sina försäljningsmarginaler.

 • Nettoresultatet för året uppgick till 4,3 (99,3) Mkr. Resultatet har dels belastats av planenliga avskrivningar m.m. om – 6,1 Mk samt dels ökat genom finansiella anläggningstillgångar 2,5 Mkr, vilka i sin tur bestod av orealiserade värdeförändringar på listade innehav.

 • Investeringar under året uppgick till cirka 16 Mkr och bestod av dels investeringar i anläggningstillgångar för uthyrning inom ABG-koncernen såväl som finansiella investeringar i ett antal listade innehav, samt i Transferator Ventrures en ökning av ägandet i EMPE Diagnostics (onoterat) och Hedera Group AB publ (listat). Bolaget har under året genomfört ett inlösenförfarande genom s.k. aktiesplit och inlösen, innebärandes att varje inlösenaktie löses in mot 1,10 kr kontant, motsvarande 105,8 Mkr i totalt inlösenbelopp, vilket minskade eget kapital med motsvarande belopp.

--------

Risker
Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Spotlight Stockmarket hemsida www.spotlight.se.


Redovisningsprinciper
Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.
Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.
Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.


Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr.


Skattesituation m.m.
Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden p.g.a. historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.


Revisorns granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.


Årsstämma 2022
Bolaget har ännu inte fastställt någon dag för årsstämma men den beräknas avhållas i maj 2023.
När dagen för årsstämma fastställts kommer det tillkännages genom pressmeddelande.


Utdelning
Eventuell utdelning kommer framgå av kallelsen till årsstämma.


Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Januari-Mars 2023, 3 månader, publiceras den 31 maj 2023.
Halvårsrapport Januari-Juni 2023, 6 månader, publiceras den 31 augusti 2023.


Informationen är sådan som Transferator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 15:25 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB