Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-22 14:46:25

Aquaticus Real Estate AB (publ): Kallelse till årsstämma 2023 i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Aquaticus Real Estate AB (publ), org. nr 559280–0782, kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 april 2023 klockan 13:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38 våning 7, 111 56 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 april 2023; och

dels senast den 17 april 2023 anmäla sig till bolaget för deltagande på stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Aquaticus Real Estate AB (publ), Att: Christofer Östman, c/o Arctic Real Estate Management AB, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, eller e-post: christofer.ostman@arctic.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 17 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.aquaticus.se, och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 3 080 000 aktier, motsvarande 3 080 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 8. Beslut angående:
 1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
 3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 1. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 2. Val av:
 1. Styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 2. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 1. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 274 260 851 kr utdelas ett belopp om 4,0 kr per aktie, innebärandes en utdelning om totalt 12 320 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1,0 kr per aktie betalas, således totalt 3 080 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 25 april 2023, 30 juni 2023, 29 september 2023 och 29 december 2023.

Val av ordförande och justeringsperson vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 5, 9 och 10)

Aktieägare som representerar drygt 25 procent av rösterna har föreslagit följande:

Advokat Tilda Rosengren, Roschier Advokatbyrå, föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).

Antalet styrelseledamöter ska vara 4 (ärende 10). Föreslås omval av Morten Haugen, Jonas Nyman och Mikael Igelström samt nyval av Björn Sundell till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Mikael Igelström föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10 a). Det noteras att Thomas Wallinder avböjt omval för den kommande mandatperioden.

Björn Sundell är född 1949 och är utbildad Civilekonom vid Uppsala universitet, Agronom vid Lantbrukshögskolan i Uppsala, M.SC in Economics vid University of Missouri-Columbia och Agr. Dr. i företagsekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Björn har en lång yrkesbakgrund inom bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik, Lantbrukarnas riksförbund och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Utöver detta har han haft flertalet uppdrag i styrelser, nämnder, kommittéer, utredningar och expertgrupper för bland annat Jordbrukstekniska föreningen, Länsförsäkringar, Nordea, Agria, Svenska Lantbrukares Olycksfallsförsäkringsfond, Stiftelsen för Kunskap och Kompetens och Kungliga Skogs- och lantbruksakademien. Björn är idag ledamot i förvaltningsstyrelsen för Barksäters egendom, ledamot i styrelserna för Stiftelsen Prytzfond Halland, Prytzfond Göteborgs- och Bohusläns och Prytzfond Örebro samt ordförande i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens ekonominämnd. Björn äger inga aktier i bolaget men representerar genom Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 252 000 aktier i Aquaticus Real Estate AB (publ).

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 300 000 kronor, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).


Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget EY med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10 b).

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets årsredovisning och tillhörande revisionsberättelse, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt fullmaktsformulär kommer senast den 31 mars 2023 finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.aquaticus.se, bolagets kontor Aquaticus Real Estate AB (publ), C/O Arctic Real Estate Management, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

______________________________________________________

Stockholm i mars 2023
Aquaticus Real Estate AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
Christofer.ostman@arctic.com 

Aquaticus Real Estate AB (publ) i korthet
Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 1 juli 2021 äger, förvaltar och hyr ut kontorsfastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar ca 17 300 kvm och är fullt uthyrd till Xylem. Bolaget förvaltas av Arctic Real Estate Management och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.

För mer information om Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)