Reports

Publicerat: 2023-05-09 17:21:35

Miris Holding AB: Kvartalsrapport 1 2023

Miris är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk för möjliggörande av individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk AnalyzerTM (Miris HMATM) säljs globalt och dryga 500 instrument är idag installerade fördelat på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då det i dagsläget inte finns andra analysinstrument för bröstmjölk som har medicintekniskt godkännande i världen.

Kvartalsrapport 1 2023
Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1 – 31/3 2023

Nettoomsättningen uppgick till

 2 779 tkr (4 309 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-5 390 tkr (-3 552 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-5 390 tkr (-3 552 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

        -0,282kr/aktie (-0267 kr/aktie)

Viktiga händelser under första kvartalet (1/1-31/3 2023)

  • Miris AB och Trients AB ingår samarbete om utveckling och licensiering av beräkningsverktyg
  • Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Miris årsstämma 2023: Ändrat datum och valberedning utsedd

VD:s kommentar

Välkommen till Miris första kvartalsrapport 2023.

Efter ett mycket starkt 2022 började vi 2023 med en förväntan om att den försäljningstillväxt som etablerades under förra året skulle fortsätta. Tyvärr har de senaste årens händelser såsom pandemin och kriget i Europa och den efterföljande instabila världsekonomin medfört nya utmaningar för Miris. Vi ser en markant nedgång i investeringinyaprojektfråndeamerikanskasjukhusens sida sedan årsskiftet. Detta bekräftas även av andra företag ivårbransch.Ökadekostnader,högreräntorochinflation har medfört att sjukhus i större utsträckning prioriterar existerande verksamhet och avvaktar med att starta nya investeringsprojekt. Första kvartalets försäljning har därmed inte utvecklats som förväntat. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 779 tkr jämfört med 4 309 tkr för 2022.

Våra etablerade kunder som redan har Miris HMATM installerad fortsätter att använda instrumentet som tidigare och den ökande försäljningen av förbrukningsartiklar är helt i linje med vår förväntan. Under första kvartalet har försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMATM ökat med hela 33,6% jämfört med samma period 2022. Även detta bekräftar vår analys av situationen på marknaden. Våra kunder som tidigare har investerat i instrument fortsätter använda bröstmjölksanalys i sina verksamheter även i ett utsatt ekonomiskt läge.

De totala återkommande intäkterna, som inkluderar förbrukningsartiklar för Miris HMA™, sernrviceavtal etc., uppgick till 1 463 tkr under första kvartalet jämfört med 1 078 tkr samma period 2022. Detta bekräftar den fortsatt ökande användningen av instrumenten hos våra etablerade kunder även under det nu rådande finansiella läget.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -5 390 tkr (-3 552 tkr). Det sämre resultatet är en följd av att försäljningen av nya instrument, som nämnts ovan, inte har utvecklats som förväntat. Bruttomarginalen fortsätter ligga på en hög och stabil nivå.

Arbetet med att utveckla ett beräkningsverktyg tillsammans med Trients AB för att underlätta kundernas användning av bröstmjölksanalys påbörjades som planerat under perioden. Stödet från Almi Uppsala som vi mottog under kvartalet (250 tkr) är viktiga likvida medel för detta arbete och målet är fortfarande att produkten skall lanseras innan utgången av 2023. Även projektet för att utveckla nästa generation Miris HMA, HMA 2.0, har fortsatt som planerat under perioden. Fokus ligger just nu på utveckling av systemets elektronik och mekanik.

Vi har medverkat vid flera viktiga konferenser under första kvartalet och det stora intresset för Miris HMATM och individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn är fortsatt mycket stort. Trots den nuvarande, och som vi ser som tillfälliga, begränsning i sjukhusens nyinvesteringar, fortsätter intresset för Miris HMATM att växa. Vi har fortfarande en ständigt ökande mängd offertförfrågningar. Allt talar därför för att försäljningen kommer ta fart igen så snart sjukhusens investeringsbudget tillåter nyinvesteringar.

Den försämrade nettoomsättningen under kvartalet har fått konsekvens för bolagets nuvarande kassa. Som följd har vi definierat en finansiell lösning som genomförs i den fas vi tillfälligt befinner oss i.

Under kommande period fortsätter vi vårt försäljnings- arbete med aktiv närvaro på marknaden. Detta inkluderar att delta på konferenser kombinerat med kundbesök, seminarier, installationer och träning av kunder. Öppningen av Human Milk Institute i Kalifornien, ett centralt center för främjande av bröstmjölk och dess globala folkhälsoeffekter, och den första gemensamma nordiska bröstmjölkbankskonferensen någonsin, är tydliga exempel på hur marknaden expanderar. Miris deltar självklart vid dessa.

Vi är inte nöjda med försäljningen under första kvartalet men förutsätter att förskjutningarna i sjukhusens investeringsprocesser återhämtas under året då vi har en stark orderbok. Med ett svårt ekonomiskt läge över längre tid är det tydligt att även sjukhusen gör hårda prioriteringar vad gäller nyinvesteringar. Det är viktigt att påpeka att vi inte tappar de affärer som ligger för beredning i vår orderbok. Med det stora intresset som finns för Miris HMATM bedömer vi att när sjukhusen återgår till att prioritera nya investeringsprojekt så kommer ordrarna realiseras och vi förväntar oss att kunna upprepa den goda försäljningstillväxten från 2022.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-09 17:21 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Miris Holding AB