Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-17 08:00:00

Hamlet Pharma AB: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 4 B i Hamlet Pharma AB (Publ) har fastställts till 2,32 SEK per aktie

Hamlet Pharma AB (publ) ("Hamlet Pharma" eller "Bolaget") emitterade under 2021 teckningsoptioner av serie TO 4 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO 4 B ska motsvara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 16 maj 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 13 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie uppgick under mätperioden till cirka 3,09 SEK och således är teckningskursen fastställd till 2,32 SEK.

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 4 B pågår från och med den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.hamletpharma.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 4 B:

  • Utnyttjandeperiod: 17 maj 2022 – 31 maj 2023.
  • Teckningskurs: 2,32 SEK per B-aktie.
  • Emissionsvolym: 3 943 241 teckningsoptioner av serie TO 4 B.
  • Vid fullt utnyttjande nyemitteras 3 943 241 B-aktier som kan tillföra upp till cirka 9,15 MSEK före emissionskostnader.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 4 B: 29 maj 2023.
  • Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 maj 2023, alternativt avyttras senast den 29 maj 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.
  • Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 maj 2023.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Hamlet Pharma i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4 B.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Martin Erixon, CEO Hamlet Pharma, +46 733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

Hamlet Pharma 

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform. Bolaget driver även utveckling av Alpha1H för behandling av hjärntumörer. BAMLET är liksom HAMLET en substans som effektivt dödar cancerceller och som visat effekter mot växande tumörvävnad, speciellt för koloncancer. Bolaget avser att etablera produktion av BAMLET i första hand för kliniska studier av behandling/prevention av cancer i mag-tarmkanalen samt i munhålan. Hamlet Pharma äger vissa patent som omfattar BAMLET. Linnane Pharma har på eget initiativ och på egen bekostnad genomfört forsknings- och utvecklingsarbete med BAMLET. Hamlet Pharma genomför för närvarande en Teknisk utvärdering av BAMLET och avser om den utfaller positivt att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av BAMLET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet Pharma AB