Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-23 08:00:00

Ectin Research AB: Ectin Research AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden 1 januari 2023 - 31 mars 2023

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för perioden 1 januari 2023 – 31 mars 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (Ectin Research - finansiella rapporter). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av Q1-rapporten

Ectin fokuserar på att tillgodose finansiering av bolagets verksamhet för att skapa förutsättningar för vår planerade kliniska fas I/II-studie med MFA-370 för patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Med befintligt kapital arbetar vi också vidare med att prekliniskt verifiera användbarhet för MFA-370 och potentiellt utöka produktportföljen, samt planlägger bolagets utvecklingsarbete inom Clinical Manufacturing and Control (CMC) och formulering av MFA-370.

Första kvartalet 2023 (jan-mar)

  • Nettoomsättning 0 tkr (0)
  • Rörelseresultat -2 604 tkr (-2 118)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,21 SEK (-0,17)

Utvalda finansiella data

2023 2022 2022
Jan-mar Jan-mar Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 0 0 0
Rörelseresultat, tkr -2 604 -2 118 -13 339
Resultat efter finansiella poster, tkr -2 609 -2 118 -13 341
Balansomslutning, tkr 21 171 34 398 23 756
Periodens kassaflöde, tkr -1 678 -1 874 -13 384
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,13 -0,15 -1,05
Likvida medel, tkr 11 749 24 937 13 427
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,21 -0,17 -1,05
Eget kapital per aktie (SEK)  1,48 2,57 1,69
Soliditet, % 89% 95% 90%

Händelser under det första kvartalet 2023 (jan-mar)

Ectin Research har under det första kvartalet 2023 intensifierat arbetet med att kartlägga finansieringsmöjligheter för bolagets fortsatta kliniska utveckling och då exempelvis deltagit i BIO-Europe Spring den 20-22 mars i Basel samt digitalt den 28-30 mars.

Händelser efter rapportperioden

Ectin Research har efter första kvartalet 2023 fortsatt kartläggningen av finansieringsmöjligheter för bolagets fortsatta kliniska utveckling och då bland annat deltagit i BioEquity den 14-16 maj i Dublin.

VD har ordet

Under inledningen av 2023 har Ectin Research intensifierat arbetet med att kartlägga finansieringsmöjligheter för bolagets fortsatta produktutveckling. Vi är glada över att samarbeta med M S&C Nordics AB, där vi tillsammans har deltagit i BIO-Europe Spring och BioEquity för att presentera Ectin för potentiella investerare och partners. Vi kommer att fortsätta att bygga värdefulla kontakter och identifiera finansieringsmöjligheter som vi kan utvärdera för att finansiera vår kliniska fas I/II studie av MFA-370 för patienter med metastaserad urotelial blåscancer.

Bolaget har vidare under första kvartalet erhållit regulatoriskt godkännande för fas I/II studien i Tyskland, vilket gör att studien nu är godkänd i totalt fyra länder inklusive även Sverige, Litauen och Danmark. I tillägg till tidigare utfört arbete innebär detta att det klinikförberedande arbetet är slutfört. Nästa steg blir att fokusera på förberedande arbete inför initieringen av fas I-delen när erforderlig finansiering har genererats.

När det gäller de prekliniska studierna för att studera användbarheten av MFA-370 är det med glädje vi kan meddela att de senaste experimentella fynden har stärkt vår övertygelse om att MFA-370 potentiellt kan användas för behandling av ytterligare cancerindikationer. Detta arbete har inte bara gett oss värdefull information om vår behandlingsterapis användbarhet, det har även gett oss nya insikter som vi kommer att använda i vår planering av senare utvecklingsarbete inom Clinical Manufacturing and Control (CMC) och formulering av MFA-370.

Vår förhoppning är att under 2023 säkerställa finansiering av bolagets fortsatta produktutveckling av MFA-370. Blåscancer är trots nya läkemedelsgodkännanden en sjukdom med mycket dålig prognos för patienterna. MFA-370s unika verkningsmekanism och tolererbara potentiella biverkningsprofil erbjuder ett nytt mer patientvänligt behandlingsalternativ. Nu blickar vi framåt och jobbar vidare med vår ambition att förbättra cancerbehandlingen framgent med fokus på patienter med metastaserad urotelial blåscancer.

Mölndal den 23 maj 2023

Anna Sjöblom-Hallén, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO

Mob: +46 734 30 93 30

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Prenumeration