Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-24 08:56:52

Miris Holding AB: Årsredovisning 2022 Miris Holding AB

Miris i Världen

Miris är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk för möjliggörande av individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk AnalyzerTM (Miris HMATM), säljs globalt och finns representerade på alla kontinenter. Idag är c:a 500 instrument installerade och fördelade på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då Miris analysinstrument för bröstmjölk är ensamt om att ha medicintekniskt godkännande i världen.

Bolagets kontor och kalibreringslaboratorium ligger i Uppsala och tillverkningen av analysinstrumenten sker i Sverige. Ett arbete för att utveckla nästa generations analysinstrument påbörjades under 2021 och förväntas vara klart för marknaden inom 4 – 5 år. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.
 

VD har ordet

Välkomna till årsredovisningen för 2022.

Vilket fantastiskt år vi har haft! Stark försäljningstillväxt, ISO- certifiering, utvecklingsarbete och förbättrat resultat. Även detta år har bjudit på utmaningar, som komponentbrist och ökande priser, men en höjdpunkt har definitivt varit att åter få komma ut till sjukhusen, medverka på konferenser och ha fysiska möten med potentiella och existerande kunder. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 har ägt rum, vilka emitterades under det andra kvartalet 2021. Totalt nyttjades 5 851 664 teckningsoptioner, motsvarande cirka 89% av utestående teckningsoptioner för teckning av 5 851 664 aktier till en teckningskurs om 1,18 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillfördes Miris cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader. Vi mottog även stöd från Tillväxtverket om 150 tkr.

Nettoomsättningen för perioden januari – december 2022 landade på 18,7 mkr (15,2 mkr), en ökning på 22,5% jämfört med 2021. Huvuddelen av den ökande försäljningen avspeglar den växande efterfrågan som vi har mött under hela det gångna året. Miris har levererat en stark försäljningstillväxt under hela 2022 och vi sätter igen nytt rekord för både nettoomsättning och bruttomarginal.

Ökningen i antalet installerade instrument och den ständigt ökande användningen av bröstmjölksanalys inom neonatalvården och mjölkbanker fortsätter visa sig också i försäljningen av förbrukningsartiklar för analysinstrumentet. Under 2022 har försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökat med 33% jämfört med 2021. De totala återkommande intäkterna, som inkluderar förbrukningsartiklar för Miris HMA™, serviceavtal etc., stod under 2022 för dryga 27% av den totala nettoomsättningen. Under 2021 var denna siffra 22%. Vi fortsätter med andra ord att öka delen av nettoomsättningen som kommer från de totala återkommande intäkterna. Detta är viktigt för en ökande stabilitet i våra prognoser och vår försäljning. Samtidigt visas att användningen av Miris HMA™ ökar.

Resultatet efter skatt för året 2022 uppgick till -11,37 mkr (-13,36 mkr). Bruttomarginalen för året landade på rekordhöga 75%. En positiv trend för rörelsemarginalen har utvecklats under hela 2022 med ett allt bättre resultat.

Vårt arbete med att informera och utbilda sjukvårdspersonal om fördelarna med individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn har haft hög prioritet under 2022. Vi har deltagit vid många internationella konferenser i USA, Europa och Mellanöstern. Det har även genomförts ett stort antal seminarier och demonstrationer av vår utrustning via Miris Studio. Responsen vi får är överväldigande positiv. Det är verkligen en ynnest att få arbeta med en produkt som blir mottagen så fantastiskt positivt i marknaden.

Komponentbristen i världen har under 2022 påverkat Miris, men tack vara vårt mycket lösningsorienterade team har vi klarat av att leverera alla inkomna ordrar det gångna året. Som följd av svårigheter att få tag på vissa komponenter har bolaget vidtagit olika åtgärder för att säkerställa en hållbar produktionsplan under tiden som komponentbrist pågår.

Den instabila världsekonomin har medfört en utmaning för Miris under första kvartalet 2023. Vi, som andra bolag i samma bransch, ser att sjukhus i större utsträckning prioriterar existerande verksamhet och avvaktar med nya investeringsprojekt. Samtidigt ser vi att kunder som redan har Miris HMA™ installerad i hög utsträckning använder instrumentet då försäljningen av förbrukningsartiklar ökade med mer än 33% under första kvartalet. Miris har också en stark orderbok och vi bedömer därför försäljningsminskningen av instrument som tillfällig. Samtidigt har Miris vidtagit kostnadsreducerande åtgärder. Vår bedömning är nu att bolaget är finansiellt rustat för att fortsätta sin ordinarie verksamhet trots en försening i försäljningstillväxten.

Tack till alla aktieägare för fortsatt tålamod och förtroende i vårt arbete för att nå våra mål. Jag hoppas att ni, som vi, är stolta över den försäljningsutveckling som Miris har haft under 2022. Vi kan konstatera att kunskapen om hur viktig tillgången till, och analys av bröstmjölk är för prematura barn fortsätter att växa globalt. Det är fantastiskt att se hur denna kunskap utvecklas med våra utbildningsinsatser. Nutrition för prematura barn har nu blivit en viktig punkt på agendan inom neonatalvården i stora delar av världen.

Camilla Myhre Sandberg, VD
 

Höjdpunkter under 2022:

  • Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™: ökade med 33% jämfört med 2021. Ökningen är en direkt effekt av en ökande kundbas och ökande användning av instrumenten.

  • Återkommande intäkter: dryga 27% av omsättningen under 2022

  • Bruttomarginal-rekord: 75%.

  • Fokus på tillväxt och lönsamhet: under hela 2022 har rörelsemarginalen haft en positiv trend med ett allt bättre resultat.

  • Marknaden växer: Försäljningen av instrument har varit jämnt fördelat mellan USA och Europa. Vi har även levererat flera instrument till Asien. I USA täcker Miris vid årsslutet 34% av alla mjölkbanker och 7,1% av de totalt 700 high level NICUs. Den ökande kunskapen om vikten av korrekt nutrition för prematura barn växer i snabb takt med den evidens som nu kommuniceras av oss och av våra kunder via pågående studier och program. I Europa har vi även där sett en ökande efterfrågan. Effekten av att en ”key opinion leader” inom individuell berikning, Dr Chris Fusch, har flyttat tillbaka till Tyskland från Canada och introducerat bröstmjölksanalys och individuell berikning vid sin NICU i Nürnberg, har bidragit till en ökat efterfråga i landet. Efterfrågan fortsätter även att växa i stora delar av Östeuropa.

  • ISO 13485 certifiering: slutlig granskning av Miris kvalitetsledningssystem resulterade i certifiering enligt ISO 13485:2016. En mycket viktig milstolpe för Miris som har uppnåtts. Som tillverkare av medicintekniska produkter är Miris ålagt att följa strikta och omfattande regulatoriska krav. Genom att certifiera bolagets kvalitetssystem enligt den internationella standarden ISO 13485:2016 visar Miris att bolaget på ett effektivt och systematiskt sätt uppfyller både kundkrav och regulatoriska krav. Certifieringen är även mycket viktig för att etablera Miris på nya kliniska marknader. Detta då flera länder kräver certifiering enligt ISO 13485:2016 för medicintekniska produkter.

  • Nyttjande av teckningsoptioner: totalt nyttjades 5 851 664 teckningsoptioner, motsvarande 89% av de utestående teckningsoptionerna, för teckning av 5 851 664 aktier till en teckningskurs om 1,18 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillfördes Miris cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.

  • Stöd från Tillväxtverket: Miris beviljades under 2022 stöd i form av en automationscheck på 150 tkr. Stödet har används till att effektivisera bolagets produktionsprocess genom automatisering av ett produktionssteg. Långsiktigt kommer detta medföra sänkta produktionskostnader.

  • Utveckling HMA 2.0: Arbetet att ta fram nästa generations HMA, HMA 2.0, har pågått under hela året. Förstudien har genomförts och det är oerhört spännande att ha kommit i gång med själva utvecklingsarbetet.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Miris Holding AB