Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-30 11:30:34

Ectin Research AB: Kommuniké från årsstämma i Ectin Research AB

Idag den 30 maj 2023 hölls årsstämma i Ectin Research AB, org.nr. 556948-1566. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen, samt att bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutade även stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande och med vardera 50 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt avtal.

Val till styrelse och revisorer (punkt 10)

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Hans-Peter Ostler, Fredrik Andersson, Christer Edlund, Göran Gannedahl och Marie-Lois Ivarsson. Till styrelseordförande valdes Hans-Peter Ostler. Vidare beslutade stämman att utse Klementina Österberg och Hans Ivarsson som styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att välja BDO Göteborg AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Filip Laurin, till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om fastställande av uppdaterade instruktioner för valberedningen (punkt 11)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till beslut om fastställande av uppdaterade instruktioner för valberedningen i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats www.ectinresearch.com tre (3) veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

    __________________________

Mölndal i maj 2023

Ectin Research AB

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, CEO 

Mob: +46 734 30 93 30

Email: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Ectin Research AB

Utskick från Spotlight Group