Reports

Publicerat: 2023-05-31 13:52:46

Transferator AB: Delårsrapport, första kvartalet 2023

3 MÅNADER, JANUARI – MARS

  • Koncernens omsättning uppgick till 15,6 (13,8) Mkr, + 34%.
  • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,2 (2,4) Mkr.
  • Avskrivningar uppgick till -1,5 (-1,2) Mkr.
  • Resultat från finansiella poster uppgick till -0,4 (-0,3) Mkr.
  • Nettoresultatet blev 0,5 (1,1) Mkr.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,57 kr (1,63/0,53). Ett inlösenprogram om 1,10 kr per aktie gjordes i juni 2022 vilket påverkar jämförelsesiffrorna, justerat för denna uppgår jämförelsesiffran till 0,53 kr per aktie.
  • Soliditeten uppgick till 53,5% (80,6)
  • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 4,6 Mkr.

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 15,6 Mkr, en ökning med 34% motsvarande 4,7 Mkr jämfört med föregående år. All omsättning hänförs till ABG-koncernen och den underliggande efterfrågan fortsätter att vara stabil. Företaget har en robust marknadsposition och expanderar in i nya produktområden. Resultatet, EBITDA för kvartalet uppgick till 2,2 Mkr (2,4).

Dotterbolaget Transferator Ventures AB erhöll i april 2023, 23,8 Mkr i tilläggsköpeskilling för sålda aktier i ELKAB Studios AB. Hela likviden kommer att påverka koncernens resultat med motsvarande belopp under andra kvartalet 2023.

Nettoresultatet för perioden uppgick till 0,5 (1,1) Mkr. Resultatet har belastats av planenliga avskrivningar m.m. om -1,5 Mkr samt finansiella kostnader om -0,4 Mkr.

Under perioden har cirka 6,7 Mkr investerats i listade innehav och finansierats i huvudsak med egna kassaflöden.

Bolaget kommer avhålla årsstämma den 7 juni 2023. Kallelsen innehåller förslag om utdelning om 0,24 kronor per aktie, motsvarande totalt 23 089 769,76 kr. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 9 juni 2023 och utdelningen beräknas betalas ut den 14 juni 2023.

-----

Risker


Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Spotlight Stockmarket hemsida www.spotlight.se.


Redovisningsprinciper


Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.
Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.
Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.
Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr.


Företagsägd kapitalförsäkring


Moderbolaget har en företagsägd kapitalförsäkring med anslutet kreditkonto som används för placeringar i listade innehav vilka inte kan klassas som näringsbetingade aktier. Bokfört värde på balansdagen var 50 273 Tkr. Marknadsvärdet på balansdagen 56 952 Tkr. Någon uppskrivning sker inte såtillvida inte marknadsvärdet väsentligt överstiger det redovisade värdet på ett tillförlitligt och bestående sätt.
 

Skattesituation m.m.


Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skatte-mässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras ärBolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.


Revisorns granskning


Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.
 

Årsstämma 2023 och förslag om utdelning


Bolaget har kallat till årsstämma den 7 juni 2023. Kallelsen innehåller förslag om utdelning om 0,24 kronor per aktie, motsvarande totalt 23 089 769,76 kr. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 9 juni 2023. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 14 juni 2023.


Kommande rapporttillfällen


Halvårsrapport Januari-Juni 2023, 6 månader, publiceras den 31 augusti 2023.
Delårsrapport Januari – September 2023, 9 månader, publiceras den 30 november 2023.


Denna information är sådan som Transferator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31 13:53 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB