Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-07 11:35:16

Transferator AB: Kommuniké från årsstämma i Transferator AB (publ).

Transferator AB har idag avhållit årsstämma i Stockholm. Stämman beslutade i enlighet med de fullständiga förslagen i kallelsen, som i det väsentligaste var;

att fastställa årsredovisning, balans- och resultaträkningar

att ge samtliga ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022, att besluta omval av ledamöterna Jakob Johansson (ordf), Fredrik Vojbacke, Guntis Brands samt Henrik Halvorsen.

att utdelning ska ske om 0,24 kronor per aktie, oavsett serie, motsvarande totalt 23 089 769,76 kr.  Utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 14 juni 2023.

att  bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

att ge styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigande att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB