Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-08 08:10:00

Miris Holding AB: Miris förstärker likviditeten

Miris Holding AB ("Miris" eller "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget förstärker likviditeten med 2 MSEK. Detta sker genom att vissa av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare antingen lånar ut medel eller går i personlig borgen för lån som lämnas till Bolaget.

Som Miris angav i delårsrapporten för perioden januari – mars 2023 har försäljningen under perioden inte utvecklats som förväntat, vilket har fått konsekvenser för bolagets kassa. Bedömningen är att nedgången är tillfällig och Bolaget förväntar sig att kunna upprepa den goda försäljningstillväxten från 2022.

För att överbrygga den tillfälliga försvagningen av kassasituationen har vissa av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare antingen lånat ut medel till Bolaget eller gått i personlig borgen för nya lån. Sammanlagt tillförs Miris 2 MSEK på detta sätt. Lånevillkoren är marknadsmässiga.

"Det är glädjande att vi genom de nya lånen säkerställt likviditeten under de kommande månaderna. Det är dessutom ett riktigt styrkebesked att företrädare för bolaget på det här sättet visar sin fortsatta tro på Miris" säger Camilla Myhre Sandberg, VD för Miris Holding AB, i en kommentar.

Bolaget har ett i förhållande till sin verksamhet förhållandevis högt aktiekapital. Styrelsens bedömning är att en nedsättning av aktiekapitalet vore önskvärd och kommer mot den bakgrunden kalla till en extra bolagsstämma under juli månad för att fatta beslut om detta. Kallelse till en sådan bolagsstämma kommer offentliggöras separat senare under juni månad.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Miris Holding AB