Reports

Publicerat: 2023-08-25 09:00:00

Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo SwitchTech Group AB (publ) Halvårsrapport (1 januari – 30 juni 2023)

Fortsatt tillväxt

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2023.

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 995 kkr (11 187 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -306 kkr (-361 kkr).
 • EBITDA marginalen var -2,6 % (-3,2 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -778 kkr (-675 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -920 kkr (-659 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till -422 kkr (7192 kkr).

Perioden, 1 januari – 30 juni 2023.

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 621 kkr (19 300 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -301 kkr (-715 kkr).
 • EBITDA marginalen var -1,2 % (-3,7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 246 kkr (-1 379 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -1 512 kkr (-1 304 kkr).
 • Kassaflödet under perioden uppgick till -1 215 kkr (7192 kkr).

VD har ordet

Fortsatt tillväxt

Vi visar på fortsatt tillväxt i det andra kvartalet, främst härledd till förvärvet av LedLab sista kvartalet 2022. Ledlab levererar LED-belysning till framför allt kommersiella projekt och har en skräddarsydd belysningslösning för fastigheter, vilken attraherar fastighetsägare och vi hoppas kunna utveckla denna affär ytterligare.

LightTech har en uppgång inom kommersiella projekt i andra kvartalet med över dubbelt så hög omsättning jämfört med samma period föregående år. LightTechs huvudsakliga affär inom uppkopplade kommersiella projekt är nu lika stor som bolagets traditionella affär, och vi förväntar oss en fortsatt god utveckling inom uppkopplade kommersiella projekt under kommande kvartal. Även vår exportaffär ökade under andra kvartalet.

Konjunkturen försämras och vi märker av det med lägre omsättning i vår traditionella affär. Men samtidigt arbetar de båda dotterbolagen med ett huvudfokus på kommersiella projekt som är en stor marknad. Båda bolagen har fortsatt marknadsandelar att ta och vi har därför goda möjligheter för fortsatt tillväxt samtidigt som vi aktivt utvärderar ytterligare förvärv.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Under första halvåret 2023 ökade koncernens nettoomsättning med 28% i jämförelse med 2022. Organiskt har nettoomsättningen minskat med 4%.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer.

Periodens EBITDA-marginal uppgick till -1,2% (-3,7%).

Säsongsvariationer

Bolaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är bolagets mest lönsamma period under vinterhalvåret. Statistiskt har bolaget normalt då en högre omsättning och högre EBITDA-marginal.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 63,0 %.

Prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 19 anställda medarbetare.

 

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2023 uppgick likvida medel och checkkredit till 3,5 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 6,3 mkr.

Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 30 juni) uppgick till 24,6 mkr (19,3 mkr). Den organiska omsättningen, som ökade under första kvartalet, har under perioden minskat  med 0,8 mkr. Orsaken till den vikande nettoomsättningen är minskade affärer inom OEM segmentet. Försäljning inom Sverige till kommersiella projekt har även under andra kvartalet 2023 ökat och den försäljningstrenden ger signaler om att koncernens framtid är god.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 juni) uppgick till -1,2 mkr varav Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -0,2 mkr och Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -0,3 mkr. Den löpande verksamhetens kassaflöde var -0,7 mkr.

Moderbolaget hade en omsättning om 0,7 mkr under perioden vilket avsåg fakturering till dotterbolag för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till 0,1 mkr och moderbolagets egna kapital var totalt 28,7 mkr varav bundet 7,5 mkr.

Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

 

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

18 177 054 st.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 313 200 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,85 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,44 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 375 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 2,98 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 3,28 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 856 st. 

Bolagets börsvärde var per 2023‐06-30 cirka 36 mkr.

  

Kommande rapporttillfällen   

Delårsrapport kvartal 3 2023 10 november 2023.

Bokslutskommuniké för 2023 den 16 februari 2024

  

Västra Frölunda den 25 augusti 2023.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Kristian Larsson Styrelseordförande, 070‐292 13 33
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningslösningar. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av energieffektiva fastigheter i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen är Vadsbo LightTech AB och LedLab AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB