Reports

Publicerat: 2023-08-31 15:45:34

Transferator AB: Halvårsrapport, Januari-Juni, 2023

6 MÅNADER, JANUARI – JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 29,2 (26,2) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,6 Mkr (1,5) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -3,0 Mkr (-2,4).
 • Resultat från finansiella poster uppgick till 22,7 (0,2) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 22,6 (-0,4) Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,56 kr (0,52)
 • Soliditeten uppgick till 50,6% (58)
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 2,4 Mkr.

3 MÅNADER, APRIL – JUNI

 • Koncernens omsättning uppgick till 13,6 (12,3) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,3 Mkr (-0,9) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,5 Mkr (-1,2).
 • Resultat från finansiella poster uppgick till 22,0 (-1,5) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 22,1 (-1,5) Mkr.

 

 • Koncernens omsättning för perioden uppgick till 29,2 Mkr, en ökning med 11% och i absoluta tal en ökning med 3 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. All omsättning hänförs till ABG-koncernen. Företaget har en robust och expansiv marknadsposition med stabila utsikter men har det senaste kvartalet upplevt vissa effekter av den svaga svenska kronan samt en generellt lägre aktivitet i ekonomin.

 • Resultatet, EBITDA för första halvåret uppgick till 2,6 Mkr (1,5), motsvarande en tillväxt på 73%. Andra kvartalets EBITDA blev 0,2 Mkr (-0,9).

 • ABG-koncernen utgör en underkoncern till Moderbolaget Transferator AB och levererade för första halvåret ett EBITDA-resultat om 6,5 Mkr vilket var i linje med resultatet motsvarande period föregående år.

 • Dotterbolaget Transferator Ventures AB erhöll i april 2023, 23,8 Mkr i tilläggsköpeskilling för sålda aktier i ELKAB Studios AB. Hela likviden påverkade andra kvartalets vinst i koncernen.

 • Nettoresultatet för halvåret uppgick till 22,6 (-0,4) Mkr. Det kraftigt ökade nettoresultatet påverkades positivt av tilläggsköpeskillingen från ELKAB Studios. Resultatet har även belastats av planenliga avskrivningar m.m. om -3 Mkr samt finansiella kostnader om – 0,9 Mkr. De finansiella kostnaderna i koncernen har ökat jämfört med föregående årpga den höjda räntenivån i ekonomin och en delvis förändrad kapitalstruktur.

 • Under halvåret har cirka 14,5 Mkr investerats i företrädesvis listade innehav och finansierats i huvudsak med egna kassaflöden samt värdepapperskrediter. En utmärkande investering under andra kvartalet var investeringen i biotechföretaget Qlinea AB (publ) där ägarandelen för dotterbolaget Transferator Ventures AB nu uppgår till 2,2%.

Risker


Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Spotlight Stockmarket hemsida www.spotlight.se.


Redovisningsprinciper


Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.


Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.


Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.


Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr.


Företagsägd kapitalförsäkring


Moderbolaget har en företagsägd kapitalförsäkring med anslutet kreditkonto som används för placeringar i listade innehav. Dessa innehav klassas inte som näringsbetingade aktier. Bokfört värde på balansdagen var 51 040 Tkr. Marknadsvärdet på balansdagen var 58 957 Tkr. Någon uppskrivning sker inte såtillvida inte marknadsvärdet realiserats alternativ att marknadsvärdet på ett tillförlitligt och bestående sätt väsentligt överstiger det redovisade värdet.


Skattesituation m.m.


Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är
Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.


Revisorns granskning


Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.


Kommande rapporttillfällen


Delårsrapport Januari – September 2023, 9 månader, publiceras den 30 november 2023.
Bokslutskommuniké för året 2023, januari – december, 12 månader, publiceras den 29 februari 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB