Press release from Companies

Published: 2021-02-18 08:30:00

Vadsbo SwitchTech Group AB: Bokslutskommuniké 2020 (Helåret 1 januari – 31 december 2020, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2020)

Fortsatt tillväxt under lönsamhet

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2020.

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 053 kkr (10 148 kkr).
 • Nettoomsättningen ökade med 29 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2060 kkr (163 kkr).
 • EBITDA marginalen var 15,8 % (1,6 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till - 30 kkr (-3 480 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -553 kkr (-3 900 kkr).
 • Kassaflödet under kvartalet uppgick till 1,8 mkr (0 mkr).

Helåret, 1 januari-31 december 2020.

 • Nettoomsättningen uppgick till 37 165 kkr (33 535 kkr).
 • Nettoomsättningstillväxt 11 %. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 774 kkr (-458 kkr).
 • EBITDA marginalen var 10,2% (-1,4%).
 • Rörelseresultatet uppgick till - 412 kkr (-5 996 kkr). Rörelseresultatet 2020 påverkades negativt med 1 615 kkr (3 000 kkr) av en nedskrivning av immateriella tillgångar
 • Nettoresultatet uppgick till -1 232 kkr (-5 958 kkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till 1,8 mkr (0 mkr).

VD har ordet

"Starkt kvartal med tillväxt och god lönsamhet"

Det fjärde kvartalet blev det bästa kvartalet någonsin med en omsättningsökning på 29% jämfört med föregående år och dessutom med god lönsamhet.

Grossistförsäljningen ökade med 18% vilket framför allt berodde på projektförsäljningen.

Vadsbo är idag etablerade som en professionell partner i stora och små belysningsprojekt. Vi fokuserar på den professionella marknaden där viktiga kunder är bland annat äldreboenden, kontor och sjukhus. Projekten blir större och detta i kombination med ökade krav på energieffektivisering innebär en ökad marknad för ljusstyrning framöver. Vårt samarbete med en av Europas ledande systemleverantörer av trådlös styrning, Casambi, har här visat sig vara mycket framgångsrikt.

Vi kommer att under 2021 lansera fler tjänster och produkter som bäddar för en tillväxt på en ökande underliggande marknad med behov av smarta energieffektiviserade lösningar i projekt.

Exportförsäljning ökade med hela 59% jämfört med föregående år och försäljningen består främst av vriddimrar.

Vi har identifierat ett nedskrivningsbehov av bolagets immateriella tillgångar om 1,6 mkr inom drivdon. Vi har gjort bedömningen att denna produkt ej kommer att säljas i någon omfattning under 2021 varför den har skrivits av helt.

Det är fortfarande så att Coronapandemin begränsar våra möjligheter att träffa våra kunder men vi hoppas, tack vare massvaccination under våren, att det snart blir möjligt att göra kundbesök igen.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

 Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Koncernens nettoomsättning växte med 11 % helåret 2020.  

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Helårets EBITDA marginal var 10,2 % (-1,4% föregående år).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 50,3 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 12 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel exklusive checkkrediten uppgick per den 31 december 2020 till 1,8 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 2,1 mkr.

Tidigare factoringavtal om 8 mkr ersätts med ett nytt under 2021 om 4 mkr i factoringavtal och en checkkredit om 4 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till 1,8 mkr där den löpande verksamhetens har genererat 3,3 mkr. Förändring av rörelsekapitalet hav varit -1,9 mkr och investeringsverksamhetens flöde uppgår till -0,7 mkr och är främst hänförligt till den aktiverade kostnader för utvecklingen av nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är 1,2 mkr som främst kommer ifrån ett nytecknat banklån om 2,1 mkr.

Moderbolaget hade en intern omsättning om 2,1 mkr under helårsperioden vilket avser fakturering till dotterbolaget av koncerngemensamma kostnader och bolaget gjorde ett resultat på 0,1 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 14,4 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetsrisker och andra risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 12 maj 2020 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 3 000 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2019 tecknades i juni 2019, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.
 1. Enligt beslut på årsstämman den 12 maj 2020 tecknades i juli 2020, 800 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,97 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 715 st.  Bolagets börsvärde var per 2020-12-31 cirka 40 mkr.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Framtida vinster kommer att användas för framtida expansion. Detta är enligt Bolagets nuvarande utdelningspolicy. Styrelsen kommer varje år att diskutera huruvida utdelningspolicyn skall ändras.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma för räkenskapsår 2020 den 20 maj 2020 klockan 16:00 på adress:

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig den 12:e april på företagets hemsida.            

Delårsrapport Q1-21 den 20 maj 2021.

Delårsrapport Q2-21 den 20 augusti 2021.    

Delårsrapport Q3-21 den 12 november 2021.                          

Bokslutskommuniké för 2021 den 18 februari 2022.            

               

Västra Frölunda den 18 februari 2021.

 

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

 För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20
   

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Läs mer hos Cision
Read more about Vadsbo SwitchTech Group AB