Press release from Companies

Published: 2023-11-16 16:31:11

WntResearch AB: WntResearch AB: Rättelse: Delårsrapport juli-september 2023

Detta pressmeddelande gick ut kl 15.15 med angivande av en sk MAR-etikett (EU:s marknadsmissbruksförordning) vilket var ett misstag då MAR inte gäller i denna publicering. Oavsiktligt uteblev även delårsrapporten.

Väsentliga händelser tredje kvartalet

 • De spanska läkemedelsmyndigheterna har godkänt den reviderade studieplanen för fas-2-studien Neo-Fox för läkemedelskandidaten Foxy-5.
 • De två incitamentsprogrammen för WntResearch AB som beslutades av den extra bolagsstämman den 30 juni 2023 har nu implementerats. Såväl styrelse som ledande befattningshavare har tecknat i programmen, vilka tecknades till totalt 90 procent.
   
 • Pernilla Sandwall, vd, presenterade bolaget vid flera evenemang i september: Drug Development- People, projects and partnerships (Medicon Village, Lund}, Aktiedagen Stockholm (Aktispararna), lnvestor Meeting Stockholm (BioStock) och deltog även i Japan partnering Webinar (Business Sweden).
   
 • Teckningsoptioner serie TO 6 tecknades till cirka 91,5 procent och WntResearch AB tillfördes cirka 13,5 MSEK. Styrelse och ledning nyttjade samtliga innehavda teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • WntResearch får kraftigt förlängt patentskydd för ett nytt, mer lösligt, salt av Foxy-5.
 • WntResearchs vd Pernilla Sandwall avgår.
 • WntResearch har inkluderat första patienten till den omdesignade proof of concept-studien NeoFox med läkemedelskandidaten Foxy-5.
 • WntResearch planerar initial effektutvärdering av Foxy-5 baserat på hälften av patienterna i den kliniska proof of concept-studien.
   
 • WntResearch och Collective Minds Radiology tecknar avtal för kvalitetssäkring av klinisk studie.

VD-kommentar

På väg mot flera viktiga milstolpar i återstartade proof of concept-studien

I oktober inkluderades den första patienten till den omdesignade proof of concept-studien NeoFox, vars nya utformning ger tydliga tids- och kostnadsbesparingar. Förutom en ny studiedesign har vi säkrat upp kvaliteten på dataavläsningen och planerat för en initial effektutvärdering av behandlingen när hälften av patienterna behandlats. Nu är vi ordentligt rustade för att se den fulla potentialen av vår läkemedelskandidat Foxy-5.

l oktober återupptogs bolagets proof of concept-studie NeoFox, som utvärderar Foxy-5 som behandling av tjocktarmscancer. Den första patienten i den återstartade studien rekryterades vid ett prövningscenter i Barcelona, Spanien - en viktig milstolpe i den fortsatta utvecklingen av vår läkemedelskandidat.

Tack vare den positiva säkerhetsprofilen för Foxy-5 kommer vi i en första del av studien att kunna utvärdera högre doser än vad som tidigare använts för att därefter definiera en lämplig dos som ska användas i behandlingen av ytterligare 80 patienter. Hälften av dessa patienter kommer att få en första dos av Foxy-5 efter diagnos och därefter behandlas under minst tre veckor fram till dess att primärtumören opereras bort, medan de övriga patienterna ska ingå i en kontrollgrupp som endast erhåller standardbe- handling. Effekten av Foxy-5 kommer att mätas utifrån lokal tumörutbredning och spridning till närliggande lymfkärl, något som bedöms påverka risken för återfall i sjukdom och fjärrmetastaser. Detta kommer att göras genom datortomografi före och efter behandling samt genom mikroskopisk undersökning av bortopererade tumörer och lymfkörtlar.

KVALITETSSÄKRAD AVLÄSNING

l slutet av oktober tecknade WntResearch avtal med Collective Minds Radiology, ett healthtech-bolag som kommer att ansvara för avläsningen av undersökningarna med datortomografi av de patienter som ingår i studien. Syftet är att centralisera bilddiagnostiken och därmed minska variabiliteten i avläsningarna. Skillnaden är att avläsningen inte görs av respektive kliniks olika röntgenläkare. Att säkerställa precisionen vid dessa mätningar har stor betydelse för studieresultatens tillförlitlighet.

NeoFox är en öppen studie och genererar data successivt under genomförandet. Bolaget har beslutat att göra en första utvärdering av behandlingseffekten när man uppnått en relevant datavolym, i detta fall efter att 20 patienter inkluderats och genomgått behandling i Foxy-5-gruppen respektive 20 patienter i kontrollgruppen. Baserat på utfallet i den analysen kommer vi avgöra om datavolymen är tillräcklig och om vi ska inkludera resterande patienter eller inte.

FORTSATT HÖGT INTRESSE FÖR FOXY-5

l slutet av det tredje kvartalet deltog WntResearch i flera evenemang för att presentera bolaget och vår läkemedelskandidat. De var seminariet Drug Development - People, projects and partnerships i Medicon Village i Lund, Aktiedagen Stockholm arrangerat av Aktiespararna och lnvestor Meeting Stockholm arrangerat av BioStock. Vi deltog även i Japan partnering webinar som anordnades av Business Sweden.

lntresset för vårt utvecklingsprojekt är fortsatt starkt och den nya studiedesignen har minst sagt blickarna på sig. Efter kvartalets utgång har vi även deltagit i den årliga kongressen European Society for Medical Oncology, ESMO, i Madrid, Spanien och life science-branschens största europeiska partneringkonferens BlO-Europe som tog plats i Munchen, Tyskland. Det blev många intressant diskussioner och möten.

FÖRLÄNGT PATENTSKYDD OCH STÄRKT KASSAPOSITION

Under hösten har vi stärkt både patentskyddet för Foxy-5 och vår finansiella ställning. Vi har beviljats ett nytt substanspatent i Europa för ett nytt, mer lösligt, salt av vår läkemedelskandidat. Patentet gäller för en ny fast form och innebär att det immateriella skyddet för Foxy-5 förlängs till och med år 2041. Processen för detta patent pågår globalt i många olika länder.

l september fick vi ett kapitaltillskott om cirka 13 miljoner kronor efter nyttjandet av teckningsoptioner i serie TO6, vars teckningsgrad uppgick till omkring 91,5 procent. Vi uppskattar förtroendet från våra aktieägare väldigt mycket.

Det har varit väldigt givande och inspirerande att leda WntResearch under en transformativ tid där vi fått ta del av de lovande ad hoc-observationerna, stöpt om hela studiedesignen för NeoFox och förbättrat möjligheten för Foxy-5 att visa sin fulla potential samtidigt som vi uppnått både tids- och kost-nadsbesparingar. När mitt uppdrag som vd nu närmar sig sitt slut kan jag konstatera att vi har stärkt förutsättningarna rejält för en fortsatt framgångsrik utveckling av vårt unika läkemedelsprojekt, som har potential att göra stor skillnad för breda patientgrupper i ett fält med betydande medicinska behov.

Pernilla Sandwall, VD Pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår.

Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas l- studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium ll-lll.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB