Reports

Published: 2024-02-29 20:40:00

Miris Holding AB: Bokslutskommuniké 2023

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®) säljs globalt och dryga 500 instrument är idag installerade fördelat på 54 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då det i dagsläget inte finns andra analysinstrument för bröstmjölk som har medicintekniskt godkännande i världen.

Bokslutskommuniké 2023

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

1/10 – 31/12 2023

Nettoomsättningen uppgick till

4 195 tkr (4 643 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-2 958 tkr (-3 017 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-2 958 tkr (-3 017 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

                                       -0,155/aktie (-0,158 kr/aktie)

1/1 – 31/12 2023

Nettoomsättningen uppgick till

 15 455 tkr (18 664 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till 

-13 747 tkr (-11 374 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till 

-13 747 tkr (-11 374 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till

                                       -0,719 kr/aktie (-0,673 kr/aktie)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10 – 31/12 2023)

Miris HMA® installerad på Russell J. Ebeid Children’s Hospital, Ohio, USA
Miris HMA® installerad på Avanos Medical Inc.
Miris HMA® installerad på University of Oklahoma Health Sciences
Miris HMA® installerad på Holtz Children’s Hospital i Florida
Care New England investerar i sin andra Miris HMA®
Förlansering av Miris Forte™ startad
Miris arrangerar Miris Forte™ Lanseringswebinarium med prof Magnus Domellöf
Två veckor kortare vårdtid efter implementering av Miris HMA® - Miris lanserar film i samarbete med Nürnberg sjukhus
AdventHealth for Children andra sjukhus i Florida att investera i Miris HMA®
Sjunde Miris HMA® Installerad i New York state
Första Miris HMA® såld till Chile
Miris lanserar Miris Forte® på Hot Topics in Neonatology
Vinnova beviljar Miris stöd om 200 000 SEK

Viktiga händelser efter periodens utgång

Miris HMA® installerad på AdventHealth for Children i Orlando, Florida
Miris HMA® installerad på Children’s Wisconsin
Miris har genomgått sin första inspektion från den amerikanska läkemedelsmyndigheten US Food & Drug Administration (FDA)
Styrelsen i Miris Holding AB beslutar om en företrädesemission av units om lägst cirka 10,7 MSEK och högst cirka 26,8 MSEK

VD:s kommentar

Välkomna till 2023 års bokslutskommuniké

År 2023 inleddes med stora utmaningar och de första 6 månaderna satte sin prägel på årets försäljning. Det svåra ekonomiska läget i världen medförde att sjukhus i både USA och Europa begränsade sina investeringar i ny teknologi. Under hösten har investeringsviljan ökat och vi ser sedan slutet av 2023 en återhämtning av marknaden som verkar hålla i sig.

Återhämtning i försäljningen under andra halvåret
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet landade på 4,2 mkr jämfört med 4,6 mkr för samma period 2022. Andra halvåret visar på en kraftig återhämtning jämfört med första halvåret med en omsättning om 9,4 mkr jämfört med 9,9 mkr 2022. Nettoomsättningen för hela året uppgick till 15,5 mkr jämfört med 18,7 mkr 2022. Första halvårets försäljning slutade lägre än förväntat, men som illustrerat i figur 1 såg vi en skarp tillväxt i försäljningen under andra halvåret. Detta är en tydlig indikation på en återhämtning av marknaden som förväntas fortsätta 2024.

Återkommande intäkter ökar
Under fjärde kvartalet var utvecklingen fortsatt mycket positiv vad avser försäljning av Miris HMA® förbrukningsartiklar och andra återkommande intäkter.

Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA® ökade med 18% för 2023 jämfört med 2022. En positiv utveckling som påvisar att användning av instrumentet och bröstmjölksanalys kontinuerligt ökar även om nyinvesteringar i vissa perioder inte prioriteras.

De återkommande intäkterna sammantaget, vilka inkluderar förbrukningsartiklar för Miris HMA®, serviceavtal och andra återkommande intäkter, ökade till 6 mkr (5,3 mkr) och är en ökning med 14% jämfört med 2022.

Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -2 958 tkr (-3 017 tkr) och för året till -13 474 tkr (-11 374 tkr). Det något sämre resultatet för 2023 är en följd av den begränsade försäljningen under första halvåret i år. Kostnadsbesparingarna som infördes efter första kvartalet i år har definitivt varit viktiga för att begränsa det försämrade resultatet.

Årets bruttovinstmarginal uppgick till 84%.

Utvecklingsarbete följer tidplan
Tack vare lånet bolaget mottog från Almi Företagspartner under sensommaren har utvecklingsarbetet för nästa generationen Miris HMA fortsatt enligt plan även under fjärde kvartalet. Integrationsarbetet mellan hårdvara och mjukvara har fortskridit, liksom utveckling och tester av det nya grafiska användargränssnittet. Fungerande elektronik för de första prototyperna har tagits fram och testarbete pågår för att möta funktion och kvalitet i kravspecifikationen.

Lansering av Miris Forte®
Under kvartalet lanserades som planerat det nya beräkningsverktyget Miris Forte® på konferensen Hot Topics in Neonatology i Washington DC i USA. Produkten fick ett mycket positivt bemötande. Med Miris Forte® breddar Miris sin produktportfölj till att även inkludera steget efter analys. Intresset för mjukvaran är stort och vi startar provperioder av programvaran för intresserade kunder under det kommande kvartalet.

Kortare vårdtid med Miris HMA®
Under fjärde kvartalet lanserade Miris i samarbete med neonatalvårdsavdelningen vid Nürnbergs sjukhus i Tyskland en film som visar avdelningens arbete med individualiserad berikning med Miris HMA®. Syftet med filmen är att ge kliniker förståelse för hur processen vid bröstmjölksanalys och individuell berikning kan se ut på en neonatalvårdsavdelning samt att lyfta fram de förväntade kliniska fördelarna efter implementering. Prof. Dr. Fusch vid Nürnbergs sjukhus, en av de viktigaste opinionsbildarna inom individuell berikning av bröstmjölk, berättar i filmen om hur prematura barn får förbättrad kognitiv utveckling och tillväxt, stabilare temperaturreglering och homeostas. Berikning leder också till tidigare hemgång med kostnadsbesparingar som följd. Filmen kommer att användas i marknadsförings- och utbildningssyfte.

Nya ordrar och installationer
Ett flertal installationer genomfördes under fjärde kvartalet, bland annat det sjunde HMA-instrumentet i staten New York och vid det sjätte sjukhuset i Ohio. Två sjukhus i Florida har på kort tid investerat i Miris HMA® och vi har sålt vårt första instrument i Chile. I slutet av 2023 täckte vi över 9% av den totala marknaden i USA. Vi är med andra ord på god väg mot vårt mål att etablera individualiserad berikning som standardvård på sjukhusen i USA. En annan glädjande utveckling är att vi i slutet av året täcker mer än 14% av den tyska marknaden. Att marknaden har fått upp ögonen för vår teknologi och vår applikation syns på antalet offertförfrågningarna som under 2023 ökade med 128% jämfört med 2022.

Bolagets likviditet och finansiering
Den minskade nettoomsättningen under första halvåret har som tidigare diskuterats fått konsekvens för bolagets likviditet. Sedan andra kvartalet har ledning och styrelse arbetat för att säkerställa fortsatt likviditet under en övergångsfas. Fortsatt drift har säkrats genom kostnadsreducerande åtgärder som introducerades under början av andra kvartalet. Miris styrelse och ledning säkrade likvida medel på 2 MSEK genom lån och borgensåtaganden samtidigt som ett lån om 4 MSEK beviljades från Almi Företagspartner AB för att säkerställa fortsatt utveckling av HMA 2.0. Bolaget har också under året säkrat stöd från Almi och Vinnova på totalt 450 tkr för delar av vårt utvecklingsarbete.

Den oväntade begränsning i sjukhusens möjlighet att investera under Q1 och Q2 resulterade i att Miris ledning har tagit fram underlag för en alternativ affärsmodell som kringgår sjukhusens problem med finansiering av större investeringar. Planen är att gradvis introducera en leasing-modell för nya kunder gradvis under 2024 - 2026. Modellen kommer över tid ge en intäktsökning per kund på ca tre gånger den bolaget har idag. Dessutom gör det bolaget mer motståndskraftigt vid framtida perioder av ekonomiska åtstramningar. Denna plan kombinerat med önskan att färdigställa utvecklingen av Miris HMA 2.0 gör att Miris styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission under andra kvartalet 2024.

2024
Utöver företrädesemissionen (se sidan 12 Finansiering för mer information), kommer fokus för första kvartalet ligga på utveckling av marknaden och deltagande på konferenser, kundbesök, seminarier och installationer. Miris Forte® kommer att introduceras till våra existerande kunder och de första försäljningarna av beräkningsverktyget förväntas någon gång under våren/sommaren. Det växande intresset för bröstmjölksanalys genom ett ökat antal offertförfrågningar gör att bolaget räknar med en ökande efterfrågan på Miris HMA® under 2024.

Tack alla aktieägare för ert stöd! Jag hoppas Ni vill fortsätta vara med oss i denna nästa fas för Miris. Marknaden för analys och individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn börjar ta fart och vi förväntar oss ett spännande nytt år tillsammans med er!

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-29 20:40 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB