Reports

Published: 2016-08-26 08:24:45

WntResearch AB: Delårsrapport Q2 april - juni 2016

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2016)

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 4,2 MSEK (2,4)
 •  Kostnaderna uppgick till 6,3 MSEK (3,3)
 •  Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,2 MSEK (-0,9)
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,06)

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2016)

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 4,8 MSEK (5,0)
 •  Kostnaderna uppgick till 9,1 MSEK (6,7)
 •  Resultatet före och efter skatt uppgick till -4,3 MSEK (-2,0)
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,13)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 •  I början av april påbörjades screeningen av patienter inför inklusion i fas 1b-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5 vid studiens primära prövningscentra i Danmark. Samtidigt initierades diskussioner med de regulatoriska myndigheterna i Storbritannien och Sverige för att utröna möjligheterna att undersöka två lägre dosgrupper än tidigare planerat, med fokus på biologisk effekt. Bakgrunden är bland annat att resultaten från en tidigare genomförd fas 1-studie indikerar att Foxy-5 har biologisk aktivitet redan i lägre dosnivåer än de som planerats för fas 1b-studien.
 •  Senare i april godkände den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA bolagets förslag till förändringar av dosnivåerna i fas 1b-studien med Foxy-5. Även den ansvariga etiska kommittén gav klartecken att påbörja inklusion av patienter i Storbritannien.
 •  Företrädesemissionen, uppgående till cirka 22,8 MSEK bestående av aktier och teckningsoptioner i WntResearch, övertecknades med 71 procent.
 •  Vid Årsstämman omvaldes Peter Ström som styrelseordförande. Tommy Andersson och Kjell Stenberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter och Ulf Björklund, Bengt Glimelius och Birgit Stattin Norinder valdes till nya ordinarie styrelseledamöter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  Nyvalda styrelseledamoten, professor Bengt Glimelius, utsågs att leda Socialstyrelsens arbete med uppdatering av de nationella rekommendationerna om vård vid tjock- och ändtarmscancer. Då detta uppdrag inte är förenligt med styrelseengagemang i läkemedelsbolag, har professor Glimelius meddelat att han kommer lämna sitt styrelseuppdrag i WntResearch, men står till bolagets förfogande i en roll som fristående medicinsk rådgivare. 
 •  Dennis Henriksen tillträdde en nyinrättad tjänst som Chief Technical Officer. Samtidigt påbörjades rekryteringsprocessen av en ersättare till Nils Brünner, Chief Medical Officer, som aviserat att han avser lämna sin tjänst vid årsskiftet 2016/2017. Nils Brünner kommer dock att föreslås som ledamot i bolagets styrelse.
 •  I augusti meddelades att den pågående fas 1b-studien av Foxy-5, efter godkänd säkerhet på avslutad dosnivå tre nu gått vidare till nästa dosnivå i Danmark, och att doseringen av patienter även har kunnat påbörjas i Storbritannien. Bolaget har beslutat att avstå från en utvidgning av studien till Skånes Universitetssjukhus. Bakgrunden till beslutet är att den nya beredning av Foxy-5 som skall användas i den kommande fas 2 prövningen och som också skulle använts i fas 1b-prövningen vid Skånes Universitetssjukhus inte beräknas bli tillgänglig förrän efter årsskiftet.
RESULTAT I KORTHET  Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår Helår
KSEK  2016 2015 2016 2015 2015 2014
Rörelsens intäkter 4 160 2 353 4 817 4 995 14 694 8 361
Rörelsens kostnader -6 348 -3 311 -9 113 -6 960 -19 360 -15 061
Rörelseresultat -2 188 -958 -4 296 -1 965 -4 666 -6 700
Periodens resultat -2 220 -943 -4 334 -1 974 -4 639 -6 688

VD har ordet                        

Utvecklingen av läkemedel och andra behandlingar för att bekämpa cancersjukdomar har tagit stora kliv framåt. Idag är det ofta möjligt att framgångsrikt behandla den primära cancertumören, men dessvärre är det betydligt svårare att hindra tumörceller från att sprida sig till andra organ eller vävnader. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering). WntResearch bygger sin läkemedelsutveckling på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. Potentialen hos WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 att hämma tumörutvecklingen vid tjocktarmscancer är dokumenterad sedan tidigare, men understryks av nya prekliniska forskningsresultat som publicerades i mitten av augusti, vilka dessutom ger en bättre förståelse av substansens verkningsmekanism.

I april initierade WntResearch en fas 1b-studie med Foxy-5 i patienter med avancerad och metastaserad tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer vars primärtumörer uppvisar ett lågt eller inget uttryck av Wnt-5a. Vid studiens primära prövningscentra i Danmark har vi efter godkänd säkerhet på avslutad dosnivå tre nu gått vidare till nästa dosnivå. Dosering av patienter har dessutom nyligen kunnat påbörjas även i Storbritannien. Däremot kommer vi avstå från att inkludera Skånes Universitetssjukhus som ett ytterligare prövningscenter i studien. Bakgrunden till beslutet är att den nya beredning av Foxy-5 som skall användas i den kommande fas 2-prövning, och som också skulle använts i fas 1b-prövningen vid Skånes Universitetssjukhus, inte beräknas bli tillgänglig förrän efter årsskiftet. Den biologiska effektutvärderingen av Foxy-5 kommer underlättas av ny mätmetod för vilken vi under kvartalet inlämnade en ny patentansökan. Det finns även goda möjligheter att använda samma mätmetoder i den fortsatta utvecklingen av bolagets andra läkemedelsprojekt, Box-5.

Förberedelserna inför nästa fas i utvecklingen av Foxy-5 har redan påbörjats. Under vintern räknar vi med att kunna presentera resultaten från en retrospektiv tumörprovsstudie som också utförs för att underlätta utformningen av en framtida fas 2-prövning.

Även i läkemedelsprojektet Box-5 har det under kvartalet gjorts framsteg. I maj publicerades en artikel i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget, där professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds Universitet redogör för prekliniska försök med en kombination av Box-5 och en IL-6-antikropp. Försöken visar att denna kombinationsbehandling reducerar melanomcellers spridningsförmåga i betydligt större utsträckning än de studerade substanserna var och en för sig. Resultaten är viktiga för den fortsatta utvecklingen av en mer effektiv typ av läkemedelsbehandling mot malignt melanom.

I augusti kunde vi förstärka organisationen genom rekryteringen av Dennis Henriksen till en nyinrättad tjänst som Chief Technical Officer. Dennis har en lång erfarenhet inom bioteknikindustrin och kommer att ansvara för koordinering av olika operationella aktiviteter inom det regulatoriska området, kliniska prövningar, produktionsutveckling och patentfrågor. Samtidigt inleddes processen med att rekrytera en ersättare till tjänsten som Chief Medical Officer, till följd av att vår mångårige medarbetare Nils Brünner aviserat att han avser lämna sin tjänst vid årsskiftet. Nils insatser har varit centrala för värdebyggandet i WntResearch. Han kommer att föreslås som ny ledamot i bolagets styrelse, och vi hoppas därmed på att vi fortsatt kommer att kunna dra nytta av hans enorma erfarenhet inom cancerbehandling.

Vårens framgångsrika nyemission ger oss finansiella förutsättningar att genomföra den pågående retrospektiva studien, den kliniska fas 1b-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5, och fullfölja utvecklingen av den slutliga läkemedelsformen. Resultatet av dessa aktiviteter kommer att kunna ge os det nödvändiga underlaget för att initiera en fas 2 prövning.

Det enorma medicinska behovet av att förhindra tumörspridning, den unika profilen på bolagets projekt och de redan uppnådda positiva resultaten ger goda förutsättningar för det fortsatta värdebyggandet i WntResearch.

Henrik Lawaetz
Verkställande direktör

Kort om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

Verksamhet

PÅGÅENDE AKTIVITETER

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat, Foxy-5, befinner sig i en fas 1b-prövning på patienter med metastaser från tumörer i tjocktarm, prostata eller bröst. Målet i fas 1b-prövningen är att nu undersöka högre doser för att hitta dosbegränsande toxicitet eller, vid fortsatt utebliven toxicitet, en tillräcklig biologisk signal för fastställande av dosen för fas-2 studien. Dessutom genomförs en retrospektiv studie av kolorektalcancer patienter för fastställande av patientantalet i fas 2-studien.

Resultat från en tidigare genomförd fas 1-prövning visar att substansen har en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik. Dessutom indikerar en analys av vävnadsprover från två patienter en god förmåga att reducera vissa genprodukter som är väsentliga för tumörspridning. Efter genomförd klinisk fas 1b studie är Bolagets avsikt att initiera en klinisk fas 2-studie under 2017, men innan dess kommer en processutveckling och produktion av Foxy-5 i en egentlig läkemedelsform att genomföras.

BAKGRUND

WntResearch grundades i syfte att utveckla innovationer om proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. Prekliniska försök visar att Foxy-5 minskar tumörcellernas rörelseförmåga och motverkar uppkomst av metastaser. Bolaget har fått patent på syntetiska peptider, varav en (Foxy-5) i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer.

WntResearch har patenterat två molekyler, dessa två läkemedelskandidater är syntetiska peptider modifierade på olika sätt; Foxy-5 och Box-5. Såväl Foxy-5 som Box-5 är syntetiska kopior på en specifik del av proteinet Wnt. Att behandla med hela Wnt-5a proteinet skulle inte fungera eftersom proteinet inte skulle nå tumörcellerna. Den framtagna Foxy-5 molekylen i djurmodeller har visat sig hämma metastasering av bröstcancer. Bolaget har genomfört en klinisk fas 1-studie med peptiden Foxy-5.

Patienters nivåer av Wnt-5a indikerar svårighetsgrad av bröstcancer. Professor Tommy Anderssons forskargrupp har visat att proteinnivåerna av Wnt-5a i primärtumörens cancerceller vid bröst-, kolon- och prostatacancer korrelerar med utfallet av sjukdomen, det vill säga att avsaknad eller låga nivåer av Wnt-5a i primärtumören är förknippat med en högre risk för metastasering och därmed minskad chans för patienten att överleva.

TEKNOLOGI 

Proteinet Wnt-5a hämmar cancercellers mobilitet, vilket sannolikt är förklaringen till att tumörer som har högre nivåer av Wnt-5a sprids mindre. Omvänt, i de tumörer som saknar eller har låg nivå av Wnt-5a (40-50 % av patienterna) är tumörcellerna mer rörliga, vilket ökar sannolikheten för att cancern sprids. Proteinet Wnt-5a är inte i sig självt lämpligt för behandling eftersom det binder till ytan av alla celler. Detta resulterar i att Wnt-5a tas upp av cellerna där det injiceras och når därmed inte cancercellerna. Peptiden Foxy-5 skapades för att härma effekten av en intakt Wnt-5a-molekyl utan den oönskade egenskapen att binda till cellytor och kan därmed vara ett användbart läkemedelsalternativ. Genom att behandla med läkemedelskandidaten Foxy-5 kompenseras och ersätts avsaknaden av Wnt-5a i bland annat bröstcancer, tjocktarmscancer och prostatacancer. Därmed förhindras tumörcellerna från att spridas. Läkemedelskandidaten Foxy-5 öppnar upp för effektivare behandling av cancer, vilket då kan ske som kombinationsbehandling med på marknaden befintliga läkemedel som dödar och hindrar tumörcellers tillväxt. Förutsättning för en sådan kombinationsbehandling med befintliga toxiska läkemedel är möjliga beroende på avsaknad av toxiska effekter av Foxy-5.

Bolagets produktportfölj innehåller även läkemedelskandidaten Box-5. Vid vissa cancertyper beter sig cancercellerna annorlunda när de exponeras för Wnt-5a, exempelvis vid hudcancern malignt melanom. I patienter som har drabbats av denna hudcancer gäller det – till skillnad från patienter med bröstcancer, tarmcancer eller prostata cancer – att dra ner nivån av proteinet Wnt-5a eller minska dess interaktion och effekt på tumörcellerna. WntResearch utvecklar en läkemedelskandidat för även detta ändamål, Box-5. Förenklat kan man säga att det är den omvända principen som tillämpas för Box-5 i jämförelse med Foxy-5. Här pågår ett pre-kliniskt arbete med att förlänga halveringstiden för denna molekyl och testa dess effekt i djurmodeller.

UTVECKLINGSSTRATEGI

WntResearch fokuserar på fortsatta studier och utveckling av Bolagets primära läkemedelskandidat Foxy-5. Bolaget genomför för närvarande klinisk fas 1b-studie i patienter med avancerad och metastaserad bröst-, tjocktarms- eller prostatacancer. Målet med detta är att ytterligare utvärdera säkerheten av Foxy-5 för att fastställa den rekommenderade dosen inför en kommande klinisk fas 2-studie. Målet är också att identifiera och validera selekterade biomarkörer som ska användas till att definiera den dos av Foxy-5 som inducerar en biologisk effekt hos en patient. Detta har blivit än viktigare eftersom man inte konstaterat dosbegränsande toxicitet av Foxy-5 vid de hittills undersökta dosnivåerna. I syfte att få största möjliga nytta av behandlingen i den kliniska fas 2-prövning med Foxy-5, kommer patienter med låga eller obefintliga nivåer av Wnt-5a i sina primärtumörer att väljas.

Efter genomförda fas 1-studier avser Bolaget att genomföra kliniska fas 2 studier i stadium 3 kolorektal cancer, dvs patienter som har lokal spridning men inte fjärrmetastaser. Dessa patienter har fått bortopererat den primära tumören inklusive den lokala spridningen och tillhör en grupp med en stor risk för återfall och bortgång som följd av deras cancer. Utöver kirurgisk behandling sätts dessa patienter i en medicinsk tilläggsbehandling, så kallad adjuverande behandling. Hälften av patienterna får standard adjuverande behandling och hälften får standard adjuverande behandling plus Foxy-5. Därefter jämförs utvecklandet av canceråterfall och tumörspridning mellan de två grupperna.

PATENT

WntResearchs rättigheter till sina läkemedelskandidater baserar sig på ägandet av tre patentfamiljer. Patentfamiljerna avser något förenklat Foxy-5 (1), Box-5 (2) samt behandling och diagnostik av prostatacancer (3). WntResearch ser kontinuerligt över och vid behov kompletterar patentportföljen för att skydda Bolagets forskningsfynd på bästa möjliga sätt. Under andra kvartalet 2016 beviljades patent i Indien för Box-5 mot melanom. Patentet sträcker sig till 2029. I enlighet med WntResearchs nuvarande patentstrategi arbetar Bolaget för att erhålla patentskydd i Europa, USA, Kanada, Kina, Indien, Japan och Australien.

Marknad

Cancer omfattar ett stort antal olika sjukdomar som kännetecknas av okontrollerad celltillväxt och spridning (metastasering). Uppskattningsvis fick 14 miljoner människor cancer och ungefär åtta miljoner människor globalt dog av cancer under 2012. Cancerläkemedel är världens största läkemedelsgrupp och översteg 100 miljarder USD under 2014. Kemoterapier, inkluderat cytotoxiner, som hämmar celldelning, är fortfarande den vanligaste behandlingsmetoden. Över den senaste tioårsperioden har ett antal läkemedel riktade mot specifika biologiska mekanismer utvecklats med förnyat hopp att förbättra effekten och reducera sidoeffekter. Dock har inte siffror visat att dödligheten inom cancer generellt nämnvärt minskar och behovet av nya läkemedel är fortsatt stort. Tydliga trender inom läkemedelsutveckling mot cancer inkluderar olika kombinationsbehandlingar och specifika immunterapier.

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen, och möjligheten att behandla är beroende av hur tidigt cancern uppdagas. Kolorektalcancer, som upptäcks sent och som har spridit sig via fjärrmetastaser, är oftast obotliga. Under 2012 konstaterades globalt 1,4 miljoner nya fall av kolorektalcancer, och 700 000 människor dog av sjukdomen. Värdet av läkemedelsmarknaden inom kolorektalcancer uppgick under 2013 till 8,3 miljarder USD, och förväntas stiga till 9,4 miljarder USD i 2020.

Behandling med Foxy-5 för att förhindra metastasering skulle kunna vara relevant hos de patienter med låga nivåer av Wnt5a i sina primära tumörer, vilket är fallet hos ca 45% av patienter med tjocktarmscancer.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och den näst vanligaste dödsorsaken i I-länder. Utöver antihormonbehandling finns ingen effektiv systemisk behandling för dessa patienter. Under 2012 konstaterades mer än 1,1 miljoner fall globalt. Under 2014 uppgick läkemedelsförsäljningen till cirka 7,6 miljarder USD, och förväntas stiga till 13,6 miljarder USD i 2022.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och den näst vanligaste orsaken till dödsfall i cancer bland kvinnor i USA. Bröstcancer beräknas stå för cirka 30 procent av alla nya cancerfall bland kvinnor i USA och globalt konstaterades under 2012 1,6 miljoner nya fall och 0,5 miljoner dödsfall. Enligt analyser från IMS Health så förväntas marknaden stiga de närmsta åren med 5,8 procent per år på de 9 största marknaderna, från ett värde på 10 miljarder USD 2013 till 18 miljarder 2023.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription