Press release from Companies

Published: 2024-04-12 10:00:00

WntResearch AB: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Aktieägarna i Wntresearch AB, org.nr 556738-7864, kallas härmed till årsstämma på Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10 (konferenslokal Sövdeborg), onsdagen den 15 maj 2024 kl. 16.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6 maj 2024;
 • dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 8 maj 2024, per post under adress Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Södergatan 15, 222 23 Lund eller per e-post till bolagsstamma@wntresearch.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 8 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0.      Stämman öppnas.

1.      Val av ordförande vid stämman.

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.      Godkännande av dagordningen.

4.      Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Anförande av verkställande direktören.

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.      Beslut om:

 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9.      Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

10.    Val av styrelse och styrelseordföranden samt val av revisorer eller revisionsbolag.

11.    Instruktion för valberedningen.

12.    Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2024.

13.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

14.    Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.

15.    Beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier.

16.    Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som utgjorts av Lars-Erik Forsgårdh (ordförande), Tommy Andersson, Kjell Stenberg, samt styrelsens ordförande Christer Nordstedt, föreslår att Christer Nordstedt väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2023 inte lämnas samt att den ansamlade förlusten (kronor):

fri överkursfond:                  273 571 142

ansamlad förlust:                -250 111 481

årets förlust:                         -32 468 323

                                                -9 008 662

behandlas så att

i ny räkning överförs               -9 008 662

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 375 000 kronor (350 000 kronor föregående år) och till övriga styrelseledamöter med 140 000 kronor (125 000 kronor föregående år). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordföranden samt val av revisorer eller revisionsbolag (punkt 10)

Valberedningen föreslår att sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Mats Lindskog, Christer Nordstedt, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström, samt nyval av Åsa Kornfeld. Christer Nordstedt föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya ledamoten Åsa Kornfeld presenteras i bilaga till valberedningens motiverade yttrande. Information om de ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) samt i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2025. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Rönnbäck kommer att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion för valberedningen (punkt 11)

Valberedningen föreslår att en ny instruktion för valberedningen antas, som är oförändrad jämfört med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman den 14 juni 2019 med undantag för att fyra ledamöter, istället för tre, samt styrelsens ordförande ska utses vid årsstämma, med följande innehåll:

Valberedningen ska bestå av minst fem och högst sex ledamöter. Årsstämman väljer fem ledamöter till valberedningen. Fyra av dessa ska representera de aktieägare som vid månadsskiftet som föregår utskick av kallelsen till årsstämman är de fyra största ägarna och som förklarat sig villiga att delta i valberedningens arbete. En ledamot ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska inom sig välja ordförande vid ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningen kan per den sista september ersätta ledamöter alternativt invälja en ny ledamot i valberedningen för att bättre spegla aktieägarstrukturen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna som inte tidigare är representerade i valberedningen.

Om en ledamot representerar en ägare som sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav och därefter inte representerar någon av de fem största ägarna ska valberedningen besluta om ledamoten ska kvarstå i eller avgå ur valberedningen.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning samt eventuella förändringar däri.

Valberedningen ska verka i samtliga aktieägares intresse och till årsstämma eller vid behov extra bolagsstämma lämna förslag till:

 • ordförande vid årsstämma
 • antal styrelseledamöter
 • styrelseledamöter och styrelseordförande
 • arvode och annan ersättning till var och en av styrelsens ledamöter och ordförande samt i förekommande fall till ledamöter av styrelsens utskott
 • revisorer
 • arvode till revisorer
 • ledamöter i valberedningen samt instruktion för valberedningen

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- och eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter beretts möjlighet att delta i ärendets behandling.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

Vid valberedningens sammanträden ska föras minnesanteckningar. Vidare ska ett protokoll upprättas som sammanfattar valberedningens beslut och förslag. Detta protokoll ska undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollet ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna äger dock rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande, exempelvis resekostnader.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla vissa tjänster för att underlätta dess praktiska arbete, exempelvis sekreterartjänster. Valberedningen ska vidare äga rätt att belasta bolaget med rimliga kostnader för framtagande av underlag för bedömning av nya kandidater till styrelsen.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2024 (punkt 12)

I enlighet med förslaget till ny valberedningsinstruktion enligt punkt 11 ovan föreslås Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Christian Haarlem, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande väljas av årsstämman till ledamöter av valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027”).

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Högst 99 500 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Då genomförandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 är villkorat av att årsstämman också beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag baseras antalet teckningsoptioner på antalet aktier efter sammanläggningen.
 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska Teckningsoptionsprogram 2024/2027 endast omfatta bolagets verkställande direktör som ska äga rätt att, direkt eller indirekt genom ett av deltagaren helägt bolag, teckna och tilldelas samtliga teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027.
 2. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för bolagets verkställande direktör. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarens och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2024, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för teckning.
 1. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, innehar position i bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
 1. Deltagaren kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagaren erbjuds. Överteckning får inte ske.
 1. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Placing Corporate Finance AB som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering utförd av Placing Corporate Finance motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,51 kronor per teckningsoption. Beräkningen är baserad på antalet aktier efter den sammanläggning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om, samt ett aktiepris om 6,36 kronor, en lösenkurs om 25,44 kronor per aktie, en riskfri ränta om 2,65 procent och en volatilitet om 55 procent, beräknat enligt Black Scholes-formeln.
 1. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för betalning.
 1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 400 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 17 juni 2024, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 1. I samband med teckning ska bolaget, om det inte medför negativa skattekonsekvenser för bolaget eller deltagaren, förbehållas rätten att, med beaktande av sedvanliga s.k. ”good and bad leaver”-villkor, återköpa teckningsoptioner i det fall deltagarens anställning eller uppdrag inom bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna.
 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027.
 1. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
 1. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 1. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 398 000 kronor (baserat på ett kvotvärde om 4,00 kronor).

Övrig information med anledning av Teckningsoptionsprogram 2024/2027

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Efter genomförande av den sammanläggning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 8 660 590. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 99 500 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,14 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier efter den sammanläggning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om samt det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2023.

Det finns för närvarande två aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget i form av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II. Baserat på nuvarande deltagande i de befintliga utestående incitamentsprogrammen, samt med beaktande av antalet utestående aktier i bolaget efter den sammanläggning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om, kan de befintliga utestående incitamentsprogrammen leda till att sammanlagt 144 000 nya aktier ges ut. I det fall båda befintliga incitamentsprogram samt Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utnyttjas fullt ut kommer totalt 243 500 aktier att utges, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 2,73 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier efter den sammanläggning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om samt det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av de befintliga incitamentsprogrammen samt Teckningsoptionsprogram 2024/2027.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 7 och TO 8 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i början av 2024. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Beslutet om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 är villkorat av att årsstämman också beslutar om den sammanläggning av aktier som styrelsen föreslår till årsstämman enligt punkten 15 på dagordningen.

Beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) innebärande att 100 befintliga aktier sammanläggs till 1 aktie (1:100) enligt C nedan. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier och att genom att höja det nominella värdet av en aktie förbättra handelsvillkoren och tillförlitligheten avseende bolagets aktiekurs. Arrangemanget påverkar inte bolagets kapital.

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) och om ändring av § 5 i bolagets bolagsordning enligt A – B nedan.

 1. Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att möjliggöra den föreslagna sammaläggningskvoten föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 0,28 kronor genom nyemission av 7 nya aktier på följande villkor:

 1. 0,04 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde, ska betalas för varje ny aktie. Skälet till att teckningskursen sätts till kvotvärdet är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt C nedan.
 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Nordic Issuing AB med rätt och skyldighet för Nordic Issuing AB att överföra aktierna för utjämning enligt C nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt C nedan.
 1. Teckning av aktier ska ske senast tre bankdagar efter årsstämman på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga sista dag för teckning.
 1. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till av bolaget anvisat bankkonto senast tre bankdagar efter årsstämman. Styrelsen ska äga rätt att förlänga sista dag för betalning.
 1. Överteckning kan inte ske.
 1. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
 1. Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt C nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra gränserna avseende antalet aktier i § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

§ 5       Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 475 000 000 och högst 1 900 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 4 750 000 och högst 19 000 000 stycken.

 1. Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, i förhållandet 1:100, vilket resulterar i att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie. Sammanläggningen innebär att antalet aktier, som efter nyemissionen enligt A ovan uppgår till totalt 866 059 000 stycken, minskas till totalt 8 660 590 stycken. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,04 kronor till 4,00 kronor.

Anledningen till sammanläggningen är att bolaget vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att Nordic Issuing AB och aktieägarna Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg och SRCH Quality Consulting AB inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämnt delbart med 100. Såvitt avser Nordic Issuing AB ska åtagandet vara begränsat till de 7 aktier som Nordic Issuing AB tecknar enligt A ovan medan Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg och SRCH Quality Consulting AB ska svara för överföring av resterande aktier.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Styrelsens förslag enligt A – C ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Övrigt

För giltiga beslut i frågorna under punkterna 13 och 15 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. För giltigt beslut i frågan under punkten 14 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Södergatan 15, 222 23 Lund och på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 866 058 993. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

__________________

Malmö i april 2024

Wntresearch AB (publ)

STYRELSEN

För vidare upplysningar:

Per Norlén, VD
E-post: per.norlen@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024.

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.   

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB