Press release from Companies

Published: 2024-04-19 14:10:52

WntResearch AB: WntResearch publicerar årsredovisningen för 2023

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.wntresearch.com/wp-content/uploads/2024/04/WNT_AR_2023-PwC.pdf 

För vidare upplysningar: 

Per Norlén, VD, WntResearch AB 
e-post: per.norlen@wntresearch.com

Om WntResearch 

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående kliniska fas II-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB