Press release from Companies

Published: 2024-05-03 11:00:00

WntResearch AB: WntResearch AB: Delårsrapport januari-mars 2024

Väsentliga händelser första kvartalet

  • WntResearchs reviderade studieplan för den pågående NeoFox-studien godkänns i Ungern.
  • WntResearch utser Per Norlén till ny VD.

  • WntResearch genomför företrädesemission som tecknas till cirka 55,9%, vilket tillför bolaget cirka 31,4 MSEK före kostnader.

  • WntResearch beslutar gå vidare till nästa steg i fas 2-studien NeoFox med den högsta utvärderade dosen av Foxy-5.

  • WntResearch inkluderar första patienten i expansionsdelen av den pågående fas 2-studien.                        

VD-KOMMENTAR

Med fokus på patientrekrytering och partnerskap

Det första kvartalet 2024 präglades av betydande framsteg i den kliniska utvecklingen av Foxy-5, vår läkemedelskandidat mot tjocktarmscancer. Vi avslutade den första dosfinnande delen av NeoFox-studien och kunde omedelbart gå vidare med en mer intensiv behandlingsregim i studiens andra del. Parallellt har vi stärkt vår finansiella ställning och intensifierat arbetet med att söka kommersiella partners, och bland annat etablerat ett samarbete med Business Sweden i syfte att utvärdera möjligheter för partnerskap i Japan och Sydkorea. 

I februari kunde vi fastställa att den högsta utvärderade dosen av Foxy-5, 8 mg/kg, kan användas i nästa steg av vår fas 2-studie NeoFox. Denna dos ger, sammantaget med mer frekvent dosering, en exponering som är ungefär sju gånger högre än tidigare. Studiens expansionsdel kommer att inkludera upp emot 80 patienter med tjocktarmscancer varav hälften behandlas med Foxy-5 under tre veckor fram till dess att primärtumören opereras bort. Förhoppningen är att kunna etablera proof of concept för Foxy-5 vid behandling av tjocktarmscancer, genom att visa effekt på primärtumör och lokala lymfkörtlar utifrån skiktröntgen, samt genom att visa effekt på lokal spridning utifrån vävnadsanalys.

I studien ingår nära 20 kliniska sites, varav cirka ett dussin i Spanien och resterande i Ungern. I stort sett alla spanska sjukhus har nu öppnat upp för rekrytering, medan våra ungerska sjukhus förväntas vara igång inom 1–2 månader. Vi har i dagsläget inkluderat en handfull patienter till expansionsdelen, vilket är i linje med våra planer, och vi förväntar oss ökad rekrytering när även Ungern har aktiverats fullt ut. En initial effektanalys av den pågående studien planeras mot slutet av året, och resultaten från studien som helhet beräknas bli till-gängliga under andra halvåret 2025. 

STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING

I januari 2024 genomförde bolaget en företrädesemission som i huvudsak ska finansiera vår pågående studie. Emissionen tecknades till 56% och gav drygt 31 miljoner kronor före emissionskostnader, med ytterligare möjligheter till kapitaltillskott vid de medföljande teckningsoptionsprogrammen som inlöses i fjärde kvartalet 2024 och i andra kvartalet 2025. WntResearch grundare Tommy Andersson och ett flertal befintliga större ägare deltog i emissionen. Bolaget fick även en rad nya aktieägare, däribland undertecknad.

EN VÅR MED FOKUS PÅ AFFÄRSUTVECKLING

I slutet av februari meddelade vi att vi inlett ett samarbete med innovationskatalysatorn Business Sweden i syfte att facilitera interaktioner med japanska och sydkoreanska företag. Under andra kvartalet kommer vi som ett led i detta att resa till Japan och Sydkorea för att möta potentiella partners. Samarbetet med Business Sweden är en del av vårt intensifierade arbete med affärs-utveckling.

Vi är fortlöpande är i kontakt med de större bioteknik och läkemedelsföretag som har visat intresse för vår läkemedelskandidat. Dessa företag är intresserade av att fördjupa diskussionerna så snart den initiala effektanalysen är genomförd, vilket planeras ske mot slutet av året. Om vi ser de effekter på primärtumör, lymfkörtlar och lokal spridning som vi hoppas på, så kommer det att finnas goda möjligheter att ingå licensavtal. Målet är att utlicensiera Foxy-5 till en partner som har möjlighet att både utveckla och kommersialisera produkten på regional eller global nivå.

ETT ÅR MED FOKUS PÅ INITIAL EFFEKTUTVÄRDERING

Vi har en spännande tid framför oss med ett intensivt arbete med patientrekrytering och affärsutveckling inför den initiala effektanalysen mot slutet av året. Tidigare data tyder på att Foxy-5 har potential att utvecklas till en helt ny typ av cancerbehandling med hämmande effekt på spridning och lokal utbredning av cancer – utan besvärande biverkningar. Vi ser fram emot nästa kliniska milstolpe som är den initiala effektanalysen senare i år.

Per Norlén, VD per.norlen@wntresearch.com

Denna information är sådan information som Wntresearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. lnformationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2024 kl. 11.00 CEST.

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar.  Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Mål-sättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB