Press release from Companies

Published: 2024-05-15 18:00:00

WntResearch AB: Kommuniké från årsstämma i Wntresearch AB den 15 maj 2024

Idag, den 15 maj 2024, hölls årsstämma i Wntresearch AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner bifölls inte av årsstämman.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2023 inte lämnas samt att den ansamlade förlusten behandlas så att -9 008 662 kronor överförs i ny räkning.
 

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Mats Lindskog, Christer Nordstedt, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström som ordinarie styrelseledamöter, samt att välja Åsa Kornfeld som ny ordinarie styrelseledamot. Christer Nordstedt omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ordföranden ska utgå med 375 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 140 000 kronor.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck kommer att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en ny instruktion för valberedningen, som är oförändrad jämfört med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman den 14 juni 2019 med undantag för att fyra ledamöter, istället för tre, samt styrelsens ordförande, ska utses vid årsstämma.

Beslut om ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2024

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter av valberedningen utse Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Christian Haarlem, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner uppnådde inte erforderlig beslutsmajoritet, varför ärendet förföll.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram  

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027”).

Högst 99 500 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska Teckningsoptionsprogram 2024/2027 endast omfatta bolagets verkställande direktör som ska äga rätt att, direkt eller indirekt genom ett av deltagaren helägt bolag, teckna och tilldelas samtliga teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Placing Corporate Finance AB som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 400 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 17 juni 2024, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027.

Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och avvikelsen från aktieägarnasföreträdesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för bolagets verkställande direktör. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarens och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 99 500 nya aktier att utges.

Beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission); (B) ändring av bolagsordningen; och (C) sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att sammanlägga aktier (s.k. omvänd split) innebärande att 100 befintliga aktier sammanläggs till 1 aktie (1:100). För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutades det även om riktad nyemission av 7 nya aktier för att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten (utjämningsemission) och om ändring av gränserna avseende antalet aktier i § 5 i bolagets bolagsordning.

Efter sammanläggningen av aktier kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 8 660 590 stycken, envar med ett kvotvärde om 4,00 kronor. Ytterligare information om förfarandet vid sammanläggningen av aktier, inklusive avstämningsdag, kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Malmö den 15 maj 2024

WntResearch AB

För vidare upplysningar:

Per Norlén, VD
E-post: per.norlen@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024, kl. 18.00.

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB