Press release from Companies

Published: 2024-05-16 08:10:08

Miris Holding AB: Miris offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units om initialt cirka 26,8 MSEK som beslutades av styrelsen den 29 februari och som godkändes av extra bolagsstämman den 4 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 9 459 688 units, motsvarande cirka 49,4 procent av Företrädesemissionen har tecknats med och utan stöd av uniträtter (inklusive den tidigare kommunicerade garantiteckningen om 1 MSEK). Således har Företrädesemissionens lägstanivå om cirka 10,7 MSEK uppnåtts. Företrädesemissionen kommer initialt tillföra Bolaget cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 12 april 2024 var registrerad som aktieägare i Miris erhöll en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigade till teckning av en (1) unit. En (1) unit bestod av fjorton (14) nyemitterade aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 3 till en teckningskurs om 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt).

Slutligt utfall
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades, efter förlängning, den 10 maj 2024. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 13,2 MSEK inklusive garantiteckning, motsvarande totalt cirka 49,4 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 67,4 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 25,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Emissionsgaranten tilldelas cirka 7,6 procent av Företrädesemissionens tecknade volym. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed initialt cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK, varav kostnader för garanter uppgår till cirka 0,25 MSEK.

"Jag vill uttrycka min tacksamhet till alla nuvarande aktieägare som deltagit i emissionen och samtidigt hälsa alla nya aktieägare hjärtligt välkomna. Vi befinner oss just nu i en spännande fas i Miris utveckling och har positivt momentum i såväl orderförfrågningar som återkommande intäkter. De tillförda finansiella resurserna möjliggör att vi kan fokusera på den pågående strategiomställningen med målsättning om positivt kassaflöde under 2026”, säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med principerna som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 15 april 2024. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller fjorton (14) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 3. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 23, 2024 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner att ske.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Miris initialt att öka med 13 243 563,20 SEK (från 1 913 183 SEK till 15 156 746,20 SEK) och antalet aktier initialt att öka med 132 435 632 aktier (från 19 131 830 aktier till 151 567 462 aktier). Den extra bolagsstämman 4 april 2024 som beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission fattade även beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt beslutet fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier (dvs 13 243 563,20 SEK, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde). Vänligen notera att beräkningarna i detta pressmeddelande har gjorts utifrån nuvarande kvotvärde, eftersom minskningen – och därmed förändrat kvotvärde – inte kommer att ske förrän minskningen har registrerats hos Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 47 298 440 aktier till totalt 198 865 902 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 4 729 844,00 SEK till ett belopp som är beroende av om – och i vilken utsträckning – ovan nämnda minskning genomförts. Bolaget kan därmed komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO 3
Genom Företrädesemissionen emitterades även 47 298 440 teckningsoptioner av serie TO 3, vilka berättigar till teckning av 47 298 440 aktier i Bolaget. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer att löpa från och med den 1 september till och med den 15 september 2025. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,20 SEK per aktie.

Bolaget avser att ansöka om att teckningsoptionerna av serie TO 3 tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Garantiåtaganden
Ersättning för lämnat toppgarantiåtagande uppgår till tjugofem (25) procent av garanterat belopp i kontant ersättning.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information
Camilla Myhre Sandberg, VD
Tel: +46 18 14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com

Om Miris Holding AB (publ)
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Miris. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Upplysning till investerare enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar
Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen”) gäller för Miris verksamhet. För det fall att teckning av nya units eller teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Miris behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) i enlighet med FDI-lagen.

Miris Holding AB (publ)
Danmarksgatan 26
753 23 Uppsala


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-16 08:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB