Press release from Companies

Published: 2024-05-22 13:15:00

WntResearch AB: Wntresearch AB fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier och meddelar omräkning av teckningsoptioner

Styrelsen i Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för den sammanläggning av akiter som beslutades vid årsstämman den 15 maj 2024 ska vara den 29 maj 2024. Vidare kommer styrelsen, med anledning av sammanläggningen, att omräkna villkoren för Bolagets teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8.

Årsstämman i WntResearch beslutade den 15 maj 2024 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att 100 befintliga aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen i WntResearch har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 29 maj 2024. Sista dag för handel i WntResearchs aktie före sammanläggningen är den 27 maj 2024 och första dag för handel i WntResearchs aktie efter sammanläggningen är den 28 maj 2024.

Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till totalt 8 660 590 aktier, envar med ett kvotvärde om 4,00 kronor. Till följd av sammanläggningen kommer WntResearchs aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 28 maj 2024 handlas WntResearchs aktie med den nya ISIN-koden SE0022239901.

För genomförandet av sammanläggningen har aktieägarna Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg och SRCH Quality Consulting AB, förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 100, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten. I dessa utjämningsaktier kommer även de 7 aktier att ingå som tecknats av Nordic Issuing AB i enlighet med beslut vid årsstämman den 15 maj 2024. Tillskjutande av aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Omräkning av villkor för teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8

Med anledning av sammanläggningen ovan kommer det att genomföras en omräkning i enlighet med villkoren för Bolagets teckningsoptioner serie TO 7 och TO 8 avseende teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Övriga villkor för teckningsoptionerna serie TO 7 och TO 8 kommer att kvarstå oförändrade, såsom tidpunkt för utnyttjande av teckningsoptionerna etc., och det totala antalet utestående teckningsoptioner ändras inte till följd av sammanläggningen och omräkningen.

Den nya teckningskursen per aktie för teckningsoptioner serie TO 7 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (4,00 kronor) och högst 12 kronor (tidigare 0,12 kronor), och det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av uppgår efter omräkningen till 0,01 aktier (tidigare 1 aktie). Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer att fordras 100 teckningsoptioner serie TO 7 för teckning av 1 ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 7 kan ske under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

Den nya teckningskursen per aktie för teckningsoptioner serie TO 8 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (4,00 kronor) och högst 12 kronor (tidigare 0,12 kronor), och det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av uppgår efter omräkningen till 0,01 aktier (tidigare 1 aktie). Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer att fordras 100 teckningsoptioner serie TO 8 för teckning av 1 ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 8 kan ske under perioden från och med den 2 april 2025 till och med den 16 april 2025.

För vidare upplysningar:

Per Norlén, VD
E-post: per.norlen@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB