Press release from Companies

Published: 2024-05-27 16:45:52

WntResearch AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Wntresearch AB

Aktieägarna i Wntresearch AB, org.nr 556738-7864, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Adokvatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö, torsdagen den 13 juni 2024 kl. 15.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 juni 2024;
 • dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 7 juni 2024, per post under adress Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Södergatan 15, 222 23 Lund eller per e-post till bolagsstamma@wntresearch.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast fredagen den 7 juni 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0.      Stämman öppnas.

1.      Val av ordförande vid stämman.

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.      Godkännande av dagordningen.

4.      Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

7.      Aktieägaren Lars-Erik Forsgårdhs förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter.

8.      Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget (exklusive verkställande direktören) baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II”).

Till följd av den företrädesemission av units som slutfördes i början av 2024 har styrelsen identifierat ett behov av att implementera ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget (exklusive verkställande direktören) i syfte att kompensera de ledande befattningshavare som tecknade sig för teckningsoptioner i det incitamentsprogram som beslutades av extra bolagsstämma den 30 juni 2023 (”Teckningsoptionsprogram 2023/2026”). Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II innebär i korthet att deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2023/2026, som alltjämt innehar anställning och uppdrag i bolaget, ska erbjudas möjlighet att teckna sig för högst dubbelt så många teckningsoptioner som respektive deltagare tecknade sig för i Teckningsoptionsprogram 2023/2026, dock med beaktning av den sammanläggning av aktier (1:100) som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024. Därtill motsvarar villkoren för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II i övrigt villkoren för det teckningsoptionsprogram för verkställande direktören som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024 (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027”).

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Högst 70 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II.
 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ledande befattningshavare (exklusive verkställande direktören), direkt eller indirekt genom ett av deltagaren helägt bolag. Bolagets styrelse beslutar om tilldelningen till deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II, varvid varje deltagare som högst ska kunna erbjudas upp till det antal teckningsoptioner som anges nedan:
Deltagare Högst antal teckningsoptioner som får tecknas
CTO 20 000 teckningsoptioner
COO 20 000 teckningsoptioner
CFO 20 000 teckningsoptioner
CCO 10 000 teckningsoptioner
 1. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för ledande befattningshavare. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2024, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för teckning.
 1. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, innehar position i bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen eller uppdraget avses att avslutas.
 1. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning får inte ske.
 1. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Placing Valuation som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering utförd av Placing Valuation motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,63 kronor per teckningsoption. Beräkningen är baserad på antalet aktier efter den sammanläggning av aktier som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024, samt ett aktiepris om 11,02 kronor, en lösenkurs om 44,08 kronor per aktie, en riskfri ränta om 2,64 procent och en volatilitet om 51,42 procent, beräknat enligt Black Scholes-formeln.
 1. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning, med rätt för styrelsen att senarelägga sista dag för betalning.
 1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 400 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 17 juni 2024, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 1. I samband med teckning ska bolaget, om det inte medför negativa skattekonsekvenser för bolaget eller deltagaren, förbehållas rätten att, med beaktande av sedvanliga s.k. ”good and bad leaver”-villkor, återköpa teckningsoptioner i det fall deltagarens anställning eller uppdrag inom bolaget upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna.
 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027.
 1. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
 1. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 1. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 280 000 kronor.

Övrig information med anledning av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II utges till deltagarna till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 8 660 590. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 70 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,80 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2023.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II har aktieägaren Lars-Erik Forsgårdh föreslagit att den extra bolagsstämman den 13 juni 2024 också beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter. I anslutning till teckningsoptionsprogrammet kommer maximalt 230 000 teckningsoptioner att utges. Om samtliga teckningsoptioner som kan utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 230 000 nya aktier att utges.

Om båda de föreslagna teckningsoptionsprogrammen utnyttjas fullt ut kommer totalt 300 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 3,35 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till de föreslagna teckningsoptionsprogrammen.

Det finns för närvarande två aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget i form av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II. Baserat på nuvarande deltagande i de befintliga utestående incitamentsprogrammen kan de befintliga utestående incitamentsprogrammen leda till att sammanlagt 144 000 nya aktier ges ut. I det fall båda befintliga incitamentsprogram samt Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II utnyttjas fullt ut kommer totalt 214 000 aktier att utges, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 2,41 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av de befintliga incitamentsprogrammen samt Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 7 och TO 8 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i början av 2024. Därtill beaktar ovanstående beräkningar avseende utspädning inte de eventuella aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 enligt beslut av årsstämman den 15 maj 2024 men som per dagen för denna kallelse ännu inte tecknats av deltagaren i programmet. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Aktieägaren Lars-Erik Forsgårdhs förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägaren Lars-Erik Forsgårdh (”Förslagsställaren”) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III”).

Till följd av den företrädesemission av units som slutfördes i början av 2024 har Förslagsställaren identifierat ett behov av att implementera ett nytt incitamentsprogram för styrelsens ledamöter i syfte att kompensera de styrelseledamöter som tecknade sig för teckningsoptioner i det incitamentsprogram som beslutades av extra bolagsstämma den 30 juni 2023 (”Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II”). Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III innebär i korthet att deltagarna i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II, som alltjämt är styrelseledamöter i bolaget (exklusive Janna Sand-Dejmek som inte tecknade sig för teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II) samt Åsa Kornfeld som valdes som ny styrelseledamot vid årsstämman den 15 maj 2024, ska erbjudas möjlighet att teckna sig för högst dubbelt så många teckningsoptioner som respektive deltagare tecknade sig för i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II, dock med beaktning av den sammanläggning av aktier (1:100) som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024. Åsa Kornfeld ska erbjudas möjlighet att teckna sig för högst lika många teckningsoptioner som övriga styrelseledamöter. Därtill motsvarar villkoren för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III i övrigt villkoren för det teckningsoptionsprogram för verkställande direktören som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024 (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027”).

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III föreslår Förslagsställaren att den extra bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Högst 230 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III.
 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolagets styrelseledamöter i enlighet med fördelningen nedan:
Deltagare Högst antal teckningsoptioner som får tecknas
Tommy Andersson 160 000
Christer Nordstedt 22 000
Mats Lindskog 12 000
Peter Ström 12 000
Gudrun Anstrén 12 000
Åsa Kornfeld 12 000

Deltagare äger rätt att teckna teckningsoptioner, helt eller delvis, via bolag som kontrolleras av deltagaren.

 1. Förslagsställaren anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt för att stimulera styrelseledamöterna att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Vad särskilt gäller Tommy Andersson är det Förslagsställarens uppfattning att Tommy Anderssons unika kunskaper och erfarenheter under de kommande åren kommer att vara helt avgörande för en framgångsrik utveckling av läkemedelskandidaten Foxy-5. Av särskild vikt är att Tommy Andersson kan biträda bolaget i vetenskapliga frågor i samband med framtida partnersamtal. Förslagsställaren anser därför att det föreslagna Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.
 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2024.
 1. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, är styrelseledamot i bolaget.
 1. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagaren har rätt att teckna. Överteckning får inte ske.
 1. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Placing Valuation som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Enligt en preliminär värdering utförd av Placing Valuation motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,63 kronor per teckningsoption. Beräkningen är baserad på antalet aktier efter den sammanläggning av aktier som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024, samt ett aktiepris om 11,02 kronor, en lösenkurs om 44,08 kronor per aktie, en riskfri ränta om 2,64 procent och en volatilitet om 51,42 procent, beräknat enligt Black Scholes-formeln.
 1. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning.
 1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 400 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 17 juni 2024, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 1. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027.
 1. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
 1. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 1. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 920 000 kronor.

Övrig information med anledning av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III utges till deltagarna till marknadsvärde är det Förslagsställarens bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 8 660 590. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 230 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,59 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2023.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman den 13 juni 2024 också beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i bolaget (exklusive verkställande direktören). I anslutning till teckningsoptionsprogrammet kommer maximalt 70 000 teckningsoptioner att utges. Om samtliga teckningsoptioner som kan utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 70 000 nya aktier att utges.

Om båda de föreslagna teckningsoptionsprogrammen utnyttjas fullt ut kommer totalt 300 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 3,35 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till de föreslagna teckningsoptionsprogrammen.

Det finns för närvarande två aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget i form av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II. Baserat på nuvarande deltagande i de befintliga utestående incitamentsprogrammen kan de befintliga utestående incitamentsprogrammen leda till att sammanlagt 144 000 nya aktier ges ut. I det fall båda befintliga incitamentsprogram samt Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III utnyttjas fullt ut kommer totalt 374 000 aktier att utges, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 4,14 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av de befintliga incitamentsprogrammen samt Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 7 och TO 8 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i början av 2024. Därtill beaktar ovanstående beräkningar avseende utspädning inte de eventuella aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som utgivits inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 enligt beslut av årsstämman den 15 maj 2024 men som per dagen för denna kallelse ännu inte tecknats av deltagaren i programmet. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III har beretts av Förslagsställaren i samråd med externa rådgivare.

Övrigt

För giltiga beslut i frågorna under punkterna 6 och 7 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Fullständiga förslag till beslut jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Stora Södergatan 15, 222 23 Lund och på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) senast från och med två veckor före bolagsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget, med beaktande av den sammanläggning av aktier som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024, till 8 660 590. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

__________________

Malmö i maj 2024

Wntresearch AB (publ)

STYRELSEN

För vidare upplysningar:

Per Norlén, VD
E-post: per.norlen@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB