Press release from Companies

Published: 2024-06-13 17:00:00

WntResearch AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Wntresearch AB den 13 juni 2024

Idag, den 13 juni 2024, hölls extra bolagsstämma i Wntresearch AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II”).

Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II innebär i korthet att deltagarna i det incitamentsprogram som beslutades av den extra bolagsstämman den 30 juni 2023 (”Teckningsoptionsprogram 2023/2026”), som alltjämt innehar anställning och uppdrag i bolaget, erbjuds möjlighet att teckna sig för högst dubbelt så många teckningsoptioner som respektive deltagare tecknade sig för i Teckningsoptionsprogram 2023/2026, dock med beaktande av den sammanläggning av aktier (1:100) som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024. Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II införs i syfte att kompensera de ledande befattningshavare som tecknade sig för teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 till följd av den företrädesemission av units som slutfördes i början av 2024.

Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II omfattar högst 70 000 teckningsoptioner och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av ledande befattningshavare i bolaget (exklusive verkställande direktören). Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 400 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 17 juni 2024. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Placing Valuation som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 II och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för ledande befattningshavare. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Lars-Erik Forsgårdhs förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter baserat på utgivande av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III”).

Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III innebär i korthet att deltagarna i det incitamentsprogram som beslutades av extra bolagsstämman den 30 juni 2023 (”Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II”), som alltjämt är styrelseledamöter i bolaget (exklusive Janna Sand-Dejmek som inte tecknade sig för teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II) samt Åsa Kornfeld som valdes som ny styrelseledamot vid årsstämman den 15 maj 2024, erbjuds möjlighet att teckna sig för högst dubbelt så många teckningsoptioner som respektive deltagare tecknade sig för i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II, dock med beaktande av den sammanläggning av aktier (1:100) som beslutades av årsstämman den 15 maj 2024. Åsa Kornfeld ska erbjudas möjlighet att teckna sig för högst lika många teckningsoptioner som övriga styrelseledamöter. Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III införs i syfte att kompensera de styrelseledamöter som tecknade sig för teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2023/2026 II till följd av den företrädesemission av units som slutfördes i början av 2024.

Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III omfattar högst 230 000 teckningsoptioner och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av styrelseledamöter i bolaget, exklusive Janna Sand-Dejmek. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 400 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 17 juni 2024. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027.

Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Placing Valuation som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 III är att attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt stimulera styrelseledamöterna att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Vad särskilt gäller Tommy Andersson är det Lars-Erik Forsgårdhs uppfattning att Tommy Anderssons unika kunskaper och erfarenheter under de kommande åren kommer att vara helt avgörande för en framgångsrik utveckling av läkemedelskandidaten Foxy-5. Av särskild vikt är att Tommy Andersson kan biträda bolaget i vetenskapliga frågor i samband med framtida partnersamtal. Lars-Erik Forsgårdh anser därför att det föreslagna optionsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Malmö den 13 juni 2024
WntResearch AB

För vidare upplysningar:

Per Norlén, VD
E-post: per.norlen@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2024, kl. 17.00.

Om WntResearch

WntResearch AB (publ) utvecklar en helt ny typ av läkemedel med potential att förbättra överlevnaden i cancer utan att ge upphov till allvarliga biverkningar. Kliniska ad hoc-observationer i patienter med tjocktarmscancer indikerar att bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling. Målsättningen med den pågående fas 2-studien är att bekräfta dessa lovande fynd. WntResearch avser att därefter etablera partnerskap med internationella läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com. Följ även WntResearch på Linked in

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB